229-0219 – Stavební tepelná technika II (STT II)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZB
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
229-0219/01 2006/2007 2008/2009 5
229-0219/02 2009/2010 2012/2013 5
229-0219/03 2013/2014 2020/2021 5
229-0219/04 2013/2014 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení dovedností a znalostí z oblasti stavební tepelné techniky a energetiky budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá metodami energetického hodnocení budov, legislativními požadavky. Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické výpočty.

Povinná literatura:

Vaverka a spol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. CERM Brno 2006.

Doporučená literatura:

Zákon č. 61/2008 Sb. o hospodaření energií (úplné znění zák. 406/2000 vč. jeho změn) Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhl. 213/2001 Sb. o podrobnostech náležitostí energetického auditu Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006 ČEA: Využití evropských norem pro výpočet potřeby tepla a využití primární energie, STÚ Praha 2005 ČEA: Klimatologické údaje, STÚ Praha 2007 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ČNI Praha2007 ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, ČNI Praha 2005 ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu, ČNI Praha 2005 ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČNI Praha 1999 ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda, ČNI Praha 2009 ČSN EN ISO l3790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na výtápění, ČNI Praha 2009

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.