230-0241 – Deskriptivní geometrie (BcDg)

Garantující katedraKatedra matematiky
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
230-0241/01 2018/2019 2020/2021 5
230-0241/02 2018/2019 2020/2021 5
230-0241/03 2018/2019 2020/2021 5
230-0241/04 2018/2019 2020/2021 5
230-0241/05 2019/2020 4
230-0241/06 2019/2020 4
230-0241/07 2019/2020 4
230-0241/08 2019/2020 4
230-0241/09 2025/2026 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie svými metodami a svou stavbou význačně přispívá k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika. Úkolem druhé oblasti je seznámení s geometrickými vlastnostmi křivek (rovinných i prostorových) a ploch. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve stavebních oborech.

Povinná literatura:

Doležal, J.: Základy geometrie, VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN: 80-248-1202-9. Doležal, J.: Geometrie, VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-248-1318-9. Dlouhá, D., Červenka, F.: Geometrie na počítači, VŠB-TU Ostrava, 2013. http://mdg.vsb.cz

Doporučená literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1978, 1979. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, J. - Poláček, J.: Pravoúhlá axonometrie - sbírka řešených úloh. Ostrava, VŠB - TU 2013. ISBN 978-80-248-2989-0. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995. Dudková, K. - Hamříková, R.: Kuželosečky, kolineace. Ostrava, VŠB - TU 2005. Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Ostrava, VŠB – TU 1996. Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava, VŠB – TU 1999. http://mdg.vsb.cz/portal/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.