339-0314 – Strength and Elasticity of Materials (PP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of Materials
Subject guarantorprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
339-0314/01 2008/2009 2014/2015 5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To teach students the basic procedures for solving some technical problems of the continuum mechanics. To ensure understanding of such teaching problems. To learn our students to apply of theoretical knowledge in praxis.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje se základními pojmy mechaniky deformovatelných těles. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity. Zabývá se základními druhy namáhání jako jsou tah, tlak, ohyb a kroucení. Probírají se základní mezní stavy strojních částí. Jsou řešeny také jednoduché staticky neurčité úlohy. Předmět poskytuje poznatky potřebné k navrhování vhodných tvarů a rozměrů jednoduchých součástí i ke kontrole již navržených jednodušších konstrukcí.

Compulsory literature:

FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 - Extended Edition (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 203.

Recommended literature:

FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Mechanics of Materials 1 - Extended Edition (Introduction, Simple Stress and Strain, Basic of Bending), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Ostrava, 2008, Czech Republic, pp. 203.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.