342-0492 – Transportation Engineering I (DI I)

Gurantor departmentInstitute of Transport
Subject guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
342-0492/01 2007/2008 2013/2014 4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be informed about problems of transportation engineering, transportation surveys, regression and correlation analysis, analysis of time series, video-analysis of conflict situations and traffic accidents.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět uvede studenty do problematiky dopravního inženýrství, dále seznamuje s dopravními průzkumy a jejich vyhodnocováním s problematikou měření závislostí, tj. regresní a korelační analýzou, analýzou časových řad vhodnými pro prognózování dopravy. Druhá část předmětu je věnování videoanalýze konfliktních situací a dopravní nehodovosti.

Compulsory literature:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Seger, J.; Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria publishing, Praha, 1995, 435 s. ISBN 80-7187-058-7 Medelská, V., Jirava, P., Nop, D., Rojan, J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Recommended literature:

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.