345-0326 – Ročníkový projekt I (RP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologie
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
345-0326/01 2002/2003 2016/2017 2
345-0326/02 2002/2003 2016/2017 2
345-0326/03 2013/2014 5
345-0326/04 2013/2014 5
345-0326/05 2016/2017 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dovednost jak psát bakalářskou práci - splnit formální požadavky - identifikovat své čtenáře - nastínit obsah a strukturu tezí - prozkoumat akriticky hodnotit literární zdroje - vybrat cíle - naplánovat metodiku řešení - vyhodnotit výsledky - diskutovat výsledky - hodnotit výsledky - prověřit styl, gramatiku a úpravu - citovat zdroje podle norem

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Projekt vychází ze zvoleného tématu diplomové práce. Jsou v něm řešeny formální a technické otázky diplomové práce. V technické části zahrnuje Analýzu řešeného problému, Volbu materiálů a experimentálních technik a Shrnutí významu řešení pro průmyslovou aplikaci. Z formálních otázek baaklářské práce projekt zahrnuje členění práce, uvádění citací a ústní prezentaci projektu.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt, Jak psát bakalářskou práci. [online]. poslední aktualizace 30.6. 2009. [citováno 2009-9-14]. URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/Jak_psat.pdf Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce, verze:C. VŠB-TU. FS. 2009. [online] URL http:// iso.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003 VypracovaniDPBP.pdf Studijní literatura k tématu bude posluchači zadána individuálně.

Doporučená literatura:

PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt, Jak psát bakalářskou práci. [online]. URL: http://www.345.vsb.cz/KE vyuka/Texty/Jak psát cerven 2009.pdf . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 Bibliografické citace. [online]. 2002. poslední aktualizace 14.1.2002. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace.html. BARROW, J. D. 2005. Konstanty přírody. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 284 s. ISBN 80-7185-689-4 BOLDIŠ, Petr. 2004a. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Cást 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. [online].Verze 3.3. c 1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. [citováno 2005-11-09]. URL: . http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf BOLDIŠ, Petr. 2004b. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu. [online].Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. [citováno 2005-11-09]. URL: . http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf BUREŠ, JIŘÍ 2005. conVERTER – převody jednotek. [online]. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://www.converter.cz/jednotky.htm ČSN ISO 31-0:1994 01 13 01. Veličiny a jednotky ( 01 13 00) ČSN ISO 1000: 1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek ČSN 01 6910: 2002. Úprava písemností zpracovávaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin.2004. Projekt Bibliografické citace. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12. URL: . ISSN 1212-5075. Internetová jazyková příručka, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i.. [on line]. [citováno 2009-01-16].URL: ISBN 80-2000-0755-5. TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. 2005-06-16. [citováno 2005-11-09]. URL: . VYDRA, V. 2008a. V Lyxu hezky česky : návod na zavedení češtiny do wysiwym editoru Lyx [online]. Praha : Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT Praha, 2008. 21.6.2008. [cit. 2009-06-30]. URL: http://people.fsv.cvut.cz/www/vydra/ VYDRA, V. 2008b. Diplomky : Témata. Jak psát. Literatura [online]. Praha : Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT Praha, 2008, 14.6.2008 [cit. 2009-06-30]. DostuURL: http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/diplomky.htm. http://people.fsv.cvut.cz/www/vydra/files/bakalarka.pdf.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.