345-0544 – Strojírenská technologie pro praxi (STEPx)

Garantující katedraKatedra mechanické technologie
Garant předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
345-0544/01 2019/2020 15
345-0544/02 2019/2020 15
345-0544/03 2020/2021 15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlastnostech a použití kovových a nekovových materiálů ve strojírenství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Materiály a technologie výroby se neustálé rozvíjí a proto je důležité sledovat novinky a trendy v daných oblastech. Zkušenosti při řešení úkolů a propojení s teoretickými znalostmi motivují studenty k dalšímu osobnímu vzdělávání. Absolvent díky získané praxi během studia a nabytých zkušeností při řešení konkrétních projektů se snadněji uplatní na trhu práce a zapojí do pracovního procesu.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce. Zásady pro vypracování závěrečné práce [online]. FS,VŠB-TUO. 2005. Poslední aktualizace 1. 11. 2023. Dostupné z: https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/bd31e883-47e7-463c-aabf-ebad9b8a0560 TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9 BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. [vid 20017-11-09]. URL: ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice TKAČÍKOVÁ, DANIELA Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. Poslední aktualizace 2015-12-03. [vid. 2017-11-09]. Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. www.fit.vutbr.cz/lib/slovniky.php.cs FIALKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s.

Doporučená literatura:

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5. ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s. Pravidla.cz: pravidla českého provopisu [online].2012. Dostupné z: www.pravidla.cz/.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.