352-0500 – Teorie automatického řízení I (TAŘI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízení
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
352-0500/01 2004/2005 2021/2022 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Teorie automatického řízení I je naučit studenty provádět analýzu a syntézu spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru a dále navrhnout fuzzy regulaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Teorie automatického řízení I je jedním ze základních teoretických předmětů formujících profil absolventa v navazujícím magisterském studiu. Jeho cílem je seznámení posluchačů s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízenía a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Povinná literatura:

Balátě, J. Automatické řízení. Nakladatelství BEN, Praha, 2003 (2. vydání 2004) Balátě, J. Vybrané statě z automatického řízení. FT VUT v Brně, 1996 Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů. MONTANEX, Ostrava, 1999 Švarc, I. – Šeda, M. – Vítečková, M. Automatické řízení. Akademické vydavatelství CERM, VUT v Brně, 2007 Šulc, B. – Vítečková, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004

Doporučená literatura:

VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z-transformace s řešenými příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005. 76 s. ISBN 80 - 248 – 0851 – X Vítečková, M. Seřízení regulátorů metodou inverze dynamiky. FS VŠB-TU Ostrava, 1998, 2002 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2006. 200 s. ISBN 80 - 248 – 1068 – 9

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.