450-2019 – Kybernetika (KYB)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2019/01 2010/2011 6
450-2019/02 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského studia základní informace z oblasti kybernetiky, konkrétně z oblasti dynamických systémů a automatického řízení. Posluchači budou schopni prakticky provést analýzu jednoduchých systémů a zpětnovazebních regulačních obvodů a získají základní informace o HW a SW prostředcích používaných v oblasti automatizace. Při řešení úloh ve cvičení budou využívat výpočetní techniku a simulační systém Matlab a Simulink / Scilab.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Kybernetika budou vysvětleny základní pojmy z kybernetiky, zejména základní vlastnosti dynamických systémů a řídicích systémů. Posluchači se seznámí s problematikou popisu a analýzy spojitých a diskrétních lineárních dynamických systémů. Dále se seznámí s vlastnostmi jako je stabilita, statická přesnost a kvalita regulace. Bude jim rovněž ve stručnosti prezentována problematika nelineárních regulačních obvodů. Dále získají základní informace o HW a SW prostředcích používaných v oblasti automatizace.

Povinná literatura:

[1] Srovnal,V: Kybernetika. Učební text a návody do cvičení. VŠB-TUO, FEI, Ostrava 2012. [2] Beneš, P. (2014). Automatizace a automatizační technika : prostředky automatizační techniky. 3. Brno, Computer Press. [3] Beneš,P. (2012) Automatizace a automatizační technika. 1, Systémové pojetí automatizace. Brno, Computer Press. [4] Maixner, L. and P. Beneš (2014). Automatizace a automatizační technika. 2, Automatické řízení. Brno, Computer Press.

Doporučená literatura:

[1] Šolc,F., Václavek, P., Vavřín, P., Řízení a regulace II, Studijní materiály, Brno, FEKT VUT Brno 2009. [2] Blaha, P., Vavřín, P., Řízení a regulace 1. Studijní materiály Brno, FEKT VUT Brno 2009. [3] Klobouček, J., et al. (2007). Základy aplikované kybernetiky cvičení. Liberec, Technická univerzita v Liberci. [4] Štecha J., Havlena V.: Teorie dynamických systémů. Praha, ČVUT 2005. [5] Razím, M., Štecha, J., Nelineární systémy., Praha, ČVUT, 1997. 204 s. ISBN 80-01-01663-3. [6] Štecha, J. Optimální rozhodování a řízení. Praha, ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03010-5. [7] Šlégl Z.: Základy kybernetiky. Plzeň, ZČU 2002 [8] Štecha,J.: Teorie automatického řízení I. Praha, ČVUT 1990.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2009 SaS Signály a soustavy Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.