450-2076 – Technika elektronických přístrojů (TEP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2076/01 2019/2020 5
450-2076/02 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s vnitřní stavbou elektronických přístrojů, zejména s funkcí a vlastnostmi použitých analogových obvodů. Studenti budou schopni rozeznat běžné typy elektronických součástek, vysvětlit jejich funkci a vlastnosti. Studenti se naučí navrhovat vybrané obvody s OZ pro vyhodnocení a úpravu analogového signálu. Dále studenti v kurzu získají základní znalostí logických systémů, jejich návrhu, testování a praktického použití zejména se zaměřením na programovatelné logické obvody. Získají základní znalosti metod pro popis, analýzu a návrh kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Důraz je kladen na schopnost samostatné tvorby logického obvodu na základě slovního zadání jeho funkce. Dále se studenti seznámí s principy a použitím A/Č a Č/A převodníků a pamětí, které budou schopni zahrnout do logického systému. Absolvováním kurzu budou studenti schopni interpretovat a aplikovat základní principy číslicové techniky používané v architekturách programovatelných logických obvodů a současně v mikroprocesorové technice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Kurz seznamuje studenty s nejdůležitějšími funkčními bloky elektronických přístrojů. Jedná se o součásti zajišťující elektrické napájení a dále zejména analogové obvody pro generování, úpravu a vyhodnocení signálu. Dále kurz seznamuje studenty se základy číslicové techniky formou návrhu kombinačních a sekvenčních logických funkcí. Jsou vysvětleny rozdíly v návrhu logiky s konvenčními integrovanými obvody a programovatelnými obvody CPLD/FPGA. V jednotlivých cvičeních si studenti ověří funkci jednoduchých i složených logických obvodů v simulátoru a také v emulátoru s obvodem FPGA. Rozebrána jsou témata spojení logických obvodů s reálným okolím, polovodičových pamětí a digitální komunikace. Kurz připravuje studenty pro práci s číslicovou technikou a připravuje je pro další předměty s programovatelnými obvody, vestavnými systémy a mikroprocesorovou technikou.

Povinná literatura:

KAŠÍK, Vladimír. Technika elektronických přístrojů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3102-2. VEJROSTA, Vladimír. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů. Aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. ČSZT, Praha, 2001. ISBN 80-02-01460-X. CHMELAŘ, Milan. Medical electronic equipment. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-090-1. BRONZINO, Joseph D. The biomedical engineering handbook. 3rd ed. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0849321239.

Doporučená literatura:

VOBECKÝ, Jan. a Vít ZÁHLAVA. Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. 3., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1241-3. MUSIL, Vladislav. Konstrukce a technologie elektronických zařízení. Brno: PC-DIR, 1994. ISBN 80-214-0590-2. LAIPERT, Miloš a Miroslav VLČEK. Lineární obvody. Dot. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01237-9. DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-161- NORTHROP, Robert B. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation. CRC Press, 2003, 576 pg. ISBN 9780203492734.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
430-2201 EL Elektronika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.