450-2079 – Základy algoritmizace a programování (ZAP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2079/01 2019/2020 5
450-2079/02 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky algoritmizace a programování a předvést implementaci představených postupů ve vyšších programovacích jazycích. Po absolvování předmětu bude student schopen algoritmizovat základní úlohy a vytvořit programy pro řešení jednoduchých úloh využívajících základní algoritmické konstrukce v obecném vývojovém prostředí. Bude rozumět vztahu mezi některými vlastnostmi prvků architektury počítače a jejich zobrazení v programovacím jazyku C, potřebnými při zpracování úloh využívajících nestandardní periferie. Bude umět analyzovat a algoritmizovat jednoduché problémy s využitím strukturovaného přístupu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je úvodním kurzem do problematiky algoritmizace a programování využitelný ve všech elektrotechnických oborech vzhledem k široké aplikovatelnosti jazyka C. Studenti jsou seznámeni se základními hardwarovými prvky počítače a jejich vztahem k vybraným programovým konstrukcím. Probírané algoritmy a datové struktury jsou demonstrovány, přičemž jsou studenti vedeni k strukturovanému přístupu při algoritmizaci řešených úloh. Důraz je kladen na praktickou implementaci algoritmů a datových struktur. V druhé části kurzu je studentům představeno řešení běžných úloh ve vyšších programovacích jazycích s důrazem na rychlou prototypizaci a vývoj a řešení praktických úloh pomocí funkcionálního i objektového přístupu.

Povinná literatura:

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. Praha: [Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT], 2015. HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 9788025121610. NEWHAM, Cameron. a Bill. ROSENBLATT. Learning the bash Shell. 3rd ed. Sesbastopol, [Calif.]: O'Reilly, c2005. ISBN 0596009658.

Doporučená literatura:

KERNIGHAN, Brian W. a Dennis M. RITCHIE. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.