450-2099 – Základy anatomie a ošetřovatelství (ZAaO)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětudoc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2099/01 2019/2020 2
450-2099/02 2019/2020 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná základní terminologii o lidském těle. Student zná zásady péče o nemocné. Student zná zásady péče o imobilního klienta. Student umí definovat a popsat systémy lidského organismu. Student umí popsat vývojové období stáří s jeho specifiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy v anatomii a ošetřovatelství. Výuka je zaměřena na základní znalost o lidském těle a péči o nemocného a zásady péče o domácnost. Student si osvojí zásady péče o osoby se sníženou schopností sebepéče a jak správně pečovat o imobilního klienta.

Povinná literatura:

1. Netter, H.F., Dalley, A. F. Anatomický atlas člověka. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1153-2. 2. Sobbota, J., Putz, R., Pabst, R. Sobbotův Atlas anatomie člověka. Praha:Grada, 2007. 3. Dorko, F., Výborná, E., Patlevič, P. Vybrané kapitoly z anatomie - I. Pohybový systém, II. 4. Šamánková, M. a kol. Základy ošetřovatelství. Praha: Karolinum, 2011. 5. Mikšová, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 2. vydání. Praha: Grada, 2005. 248 s.

Doporučená literatura:

1. Neuroanatomie. Skriptum, Ostrava, 2013.. Ostrava, 2013. 2. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Vybrané kapitoly z anatomie - III. Splanchnologie, kardiovaskuklární, endokrinní a mízní systém. Skriptum. Ostrava, 2014. Ostrava, 2014. 3. Mikšová, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 2. vydání. Praha: Grada, 2005. 171 s 4. PLATZER, Werner. Color atlas and textbook of human anatomy: in 3 volumes. Vol. 1, Locomotor system. 4th ed., rev. a. enl. Ilustroval Lothar SCHNELLBÄCHER, ilustroval Gerhard SPITZER. Stuttgart: Thieme, 1992. ISBN 3-13-533304-3.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.