450-2100 – Základy psychologie a psychopatologie (ZO)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2100/01 2019/2020 2
450-2100/02 2019/2020 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student definuje základní psychologické pojmy. Student zná základní charakteristiku komunikačního procesu, komunikačních technik. Student zná základy psychopatologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět základy psychologie a psychopatologie je koncipován jako teoreticko-praktický předmět. Zabývá se psychologií jako vědou a řeší problematiku definování základních psychologických pojmů. Poskytuje teoretické znalosti základních psychologických postupů při komunikaci s pacienty s různým druhem a stupněm zdravotního postižení a jeho příbuznými. Prohlubuje poznatky, které jsou důležité pro profesionální zvládání náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a zachování rovnováhy samotného poskytovatele péče a pomoci.

Povinná literatura:

Křivohlavý, J. Psychologie nemoci.. Praha: Grada, 2002. Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál - 3. vyd., 2009. Zacharová, E. Úvod do studia zdravotnické psychologie.. Ostrava:OU, 2005. ŠPATENKOVÁ. Základní otázky komunikace - nejen pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-599-4. Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha : Grada, 2010.

Doporučená literatura:

HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. Cakirpaloglu, J. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. POTTER, P. A., PERRY, A. G. Fundamentals of Nursing. 6th ed. St. Louis: Mosby, 2005. 1728 s. ISBN 0-323-02586-2. MURRAY, H. A., MCADAMS, D. Explorations in personality. 7th ed. Oxford University Press, 2007. 816 s. ISBN 019530506X.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.