450-2101 – Základy práce s klientem v sociálních službách (ZSP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2101/01 2019/2020 3
450-2101/02 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- umí vyjmenovat a popsat charakteristiky vybraných cílových skupin klientů, - rozumí činnostem pracovníka v sociálních službách, - chápe význam konceptu potřeb zejména u klientů s duševním onemocněním, zdravotním postižením a u seniorů, - zná role pracovníka v sociálních službách, - zná základy teorie krize a krizové intervence, - pozná krizový stav, - umí aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem, - umí uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí, - má základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí, - zná současné přístupy a pojetí volného času, - zná funkce volného času, principy volného času a jejich rozdíly, - zná instituce a organizace pro volný čas z hlediska historie i současnosti, - umí naplánovat a vést volnočasové aktivity s konkrétními edukačními cíli, - umí aplikovat aktivizační a výchovné techniky při práci s klientem, - zná druhy sociálních služeb, - zná povinnosti poskytovatele v souvislosti s registrací sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - zná standardy kvality sociálních služeb a umí je aplikovat v praxi, - zná požadavky na kvalifikaci v sociálních službách, - umí mapovat potřeby klientů sociálních služeb a individuálně plánovat, - má základní kompetence pro zapojování klienta do rozhodování, - zná problematiku smlouvy o poskytnutí sociální služby, vztah mezi zákonem o sociálních službách a občanským zákoníkem, - zná právní úpravu problematiky svéprávnosti, omezení ve svéprávnosti, právní úpravu opatrovnictví, práva a povinnosti opatrovníka, - zná právní úpravu mlčenlivosti dle zákona o sociálních službách, zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, - má přehled v etických kodexech SP, v základních lidských právech a rozlišuje situace jejich možného ohrožení nebo nedodržení, - má přehled v oblasti příčin a prevence vzniku závislostí klienta na sociální službě a v oblasti prevence týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb, - orientuje se v teoriích stresu, psychické pohody a bezpečí, - získá potřebné dovednosti a kompetence uvědomění si a reflexe působení praxe na jejich psychiku, - umí aktivně zvládat nároky praxe tak, aby byli schopni dosáhnout psychické pohody a bezpečí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy práce s klientem v sociálních službách z hlediska samotného systému sociálních služeb včetně standardů kvality v sociálních službách a klientely sociálních služeb. Vymezuje pozici pracovníka v sociálních službách a představuje jeho role. Zaměřuje se na postavení práva a etiky v sociálních službách. Dále se věnuje oblasti psychohygieny a zajišťování osobního bezpečí.

Povinná literatura:

BAŠTECKÁ, B. a kol., 2013. Psychosociální krizová spolupráce: Grada Publishing. 978-80-247-7554-8. Česká republika. 1992. Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů, Česká republika. roč. 1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426. ISSN 1211-1244. KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., HOLMEROVÁ, I. 2011. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada. KAPLÁNEK, Michal a kol. 2017. Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1250-8. KOTTLER, J., A.2013. Profesní psychohygiena terapeuta: cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Praha: Portál. ISBN 9788026203728. KUZNÍKOVÁ, I. a kol. 2011. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada. MALÍK HOLASOVÁ, V. 2014. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4315-8. MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ J., KODYMOVÁ P. 2005. Sociální práce v praxi. Praha: Portál. ISBN 80-7367-002-X. Sdělení č. 72/201611 Uoou, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ŠPATENKOVÁ, N. 2017. Krize a krizová intervence. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-24753-27-0. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Doporučená literatura:

JEFFREY, C., A. 2013, Trauma: A Social Theory: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-745-66135-3. BEDNÁŘ, M. 2014. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 2. vyd. Olomouc: Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. ISBN 978-80-87623-10-7. BEDRNOVÁ, E. 1999. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna. ISBN 80-7168-681-6. BUŽGOVÁ, R., IVANOVÁ, K. 2007. Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních. In: Prevence úrazů, otrav a násilí. 2 (online). Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/clanky/2~2007/113-prevence-tyrani-zneuzivani-a-zanedbavani-senioru-v-rezidencnich-zarizenich. ISSN 1804-7858. CIMRMANNOVÁ, T. 2013. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2205-7. DVOŘÁČKOVÁ, D. 2012. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4138-3 KNOTOVÁ, D. 2011. Pedagogické dimenze volného času. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-2239. KOL. AUTORŮ. 2009. Civilizace a nemoc. Praha: Futura. KRAUS, B. 2008. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál. ISBN 9788073673833. MAREŠ, J. 2012. Posttraumatický rozvoj člověka. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3007-3. NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman. ISBN 80-903070-0-0. NAVRÁTIL, P. (ED.). 2014. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. Brno: Masarykova univerzita. Občanský zákoník. Obecná část. Komentář. Libovolné nakladatelství. PÁVKOVÁ, J. 2014. Pedagogika volného času. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-666-6. SITNÁ, D. 2013. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 9788026204046. VEBER, J. a kol., 2014. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-274-1. VÍŠEK, P., PRŮŠA, L. 2012. Optimalizace sociálních služeb. Praha: Národní centrum sociálních studií. ISBN 978-80-7416-099-8. VODÁČKOVÁ, Daniela, 2012. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0212-7.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.