541-0004 – Aplikovaná statistika (AS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0004/01 1999/2000 2014/2015 5
541-0004/02 2005/2006 2014/2015 5
541-0004/03 2009/2010 2010/2011 5
541-0004/04 2019/2020 2019/2020 4
541-0004/05 2019/2020 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s řešením pravděpodobnostních a statistických úloh, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty jednotlivých metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. První část předmětu se zabývá základními pravděpodobnostními pojmy a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Ve druhé části předmětu se studenti naučí statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás, seznámí se základními metodami získávání a analýzy statistických dat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi. Důležitou součástí výkladu je také seznámení se s využitím existujících programů určených pro statistické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné jevy pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Zabývá se základními pojmy popisné statistiky, statistické indukce, testování hypotéz, analýzy rozptylu, regresní a korelační analýzy a analýzy časových řad pro statistická data jedno i vícerozměrná.

Povinná literatura:

Doležalová, J. - Pavelka, L.: Pravděpodobnost a statistika. Ostrava, VŠB, 1993, 1999, 2005. Hradecký, P. - Madryová, A. - Turčan, M.: Pravděpodobnost. Ostrava, VŠB - TU, 1998, 2004. Turčan, M. - Hradecký, P. - Madryová, A. - Harbichová, I. - Holčapek, M.: Statistika. Ostrava, VŠB - TU, 2002. http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/index.htm

Doporučená literatura:

Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. Pont, Košice, 2004. (http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/) Briš R., Litschmannová, M.: STATISTIKA I. Ostrava, VŠB - TU, 2004. (http://www.am.vsb.cz/bris/) http://badame.vse.cz/iastat/ http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-569-2/pages-img/obsah.html

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.