541-0037 – Regionální geologie (RG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0037/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0037/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0037/03 2004/2005 4
541-0037/04 1999/2000 2009/2010 4
541-0037/05 2009/2010 4
541-0037/06 2016/2017 4
541-0037/07 2019/2020 4
541-0037/08 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Regionální geologie je odpovídající poznání geologického vývoje a regionálně geologických poměru na území České republiky, tj. Českého masivu a Západních Karpat. V případě zahraničních studentů jsou podle země původu operativně připraveny podklady pro odpovídající území jejich země.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy - regionální členění Českého masívu, Moldanubikum, Kutnohorsko-svratecká oblast, Středočeská oblast (Bohemikum), Barrandienské paleozoikum, Krušnohorské krystalinikum, Lugikum, Orlicko-sněžnické krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika), Moravskoslezská oblast, Brunovistulikum, Paleozoikum moravskoslezské oblasti, Permokarbonské pánve Českého masívu, Platformní vývoj Českého masívu, Česká křídová pánev, Český masív v terciéru, Kvarterní vývoj Českého masívu, Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň.

Povinná literatura:

Multimediální učební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm CHLUPÁČ I. A KOL.: Geologická minulost České republiky, Academia Praha, 2002. MÍSAŘ, J.: Regionální geologie ČSSR I. - Český masiv, SNTL Praha, 1983. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993. CHÁB et al.: Outline of the Geology of the Bohemian Massif: the Basement Rocks and their Carboniferous and Permian Cover., ČGS Praha, 2010.

Doporučená literatura:

DALLMEYER R.D., FRANKE W., WEBER K. (eds): Pre-Permian geology of central and eastern Europe. Springer. Berlin, 1995. CHÁB et al.: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu., ČGS Praha, 2008. KUMPERA, O., VAŠÍČEK, Z.: Základy historické geologie a paleontologie, SNTL Praha, 1988. KOVÁČ, M. a kol.: Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno, 1993.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.