545-0164 – Průmyslová logistika I (PRLI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízení
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
545-0164/01 2019/2020 2022/2023 5
545-0164/02 2019/2020 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Průmyslová logistika I seznamuje s historickým vývojem, základními pojmy,principy a cíli logistiky. Objasňuje poslání logistiky, zaměřuje se na orientaci v různých specifických oblastech logistiky a na výpočty základních logistických veličin. Vede k objasnění a zvládnutí postupů, metod a technik při organizování a řízení toků při uspokojování požadavků po produktech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Průmyslová logistika I jsou posluchači mj. seznamováni s projektováním výrobků a technologií, problematikou lokalizace v logistice, formulacemi logistických požadavků v předvýrobní přípravě a při plánování a řízení v zásobovací, výrobní i distribuční logistice. Pozornost je věnována také technickým prostředkům pro logistiku a přehledu a ustanovením právních norem, které logistiku ovlivňují.

Povinná literatura:

MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1419-3. .

Doporučená literatura:

BAZALA, Jaroslav et al. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-86229-71-8. KEŘKOVSKÝ, Miroslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-119-2. LAMBERT, Douglas et al. Logistika. 2. vyd. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0. MACUROVÁ, Pavla. Řízení rizik v logistice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2538-0. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3. MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8. SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0573-3. VINŠ, Marek, Michal MERVART a Petr JIRSÁK. Logistika pro ekonomy – vstupní logistika. Wolters Kluwer. Praha, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7357-958-6 Časopisy Logistika, Systémy logistiky .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.