546-0110 – Environmentální mikrobiologie (EMB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrství
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
546-0110/01 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat fenotypové a genotypové znaky základních skupin mikroorganismů - chápat fylogenetické i biotické vztahy jednotlivých skupin mikroorganismů, jejich postavení v rámci biosféry - chápat postavení mikroorganismů v rámci druhové diverzity a faktory ovlivňující její stabilitu v rámci ekosystému - chápat význam mikroorganismů v koloběhu látek v prostředí - chápat vliv mikroorganismů na mobilitu kontaminantů v prostředí a jejich využití v moderních průmyslových biotechnologiích - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji dodržovat zásady bezpečné (aseptické) práce - schopnost synteticky vyhodnotit získané experimentální údaje, obhájit svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět obsahově navazuje na poznatky z obecné a speciální mikrobiologie získané v bakalářském stupni studia a rozšiřuje znalostní základ o zobecňující pohled na mikroorganismy jako indikátory znečištění prostředí po důlní a průmyslové činnosti. Předmět je zaměřen na mikrobiologii ekosystémů, především antropogenně kontaminovaného prostředí a studenti získají informace o významu mikroorganismů v širších ekologických souvislostech, o významných taxonech mikroorganismů z hlediska jejich výskytu v posttěžebním prostředí včetně možnosti jejich praktické aplikace v moderních biotechnologiích; část přednášek je věnována praktickému využití mikroorganismů v průmyslových biotechnologiích a jejich úloze při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

NĚMEC, M. a D. MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. Brno: MuniPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6 FEKETOVÁ, Z., A. ŠIMONOVIČOVÁ, K. SCHWARZKOPFOVÁ a H. VOJTKOVÁ. Mikrobiálne indikátory a mikroorganizmy v substrátoch environmentálnych záťaží. Ostrava: VŠB – TU, 2017. ISBN 978-80-248-4129-8 ŠIMONOVIČOVÁ, A., E. PIECKOVÁ, P. FERIANC, P. HANAJÍK a R. HORVÁTH. Environmentálna mikrobiológia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 26 s. ISBN 978-80-223-3382-5 SEDLÁČEK, I. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 80-210-4207-9 ELDOR, P. A. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Elsevier, 2014. 560 s. ISBN 978-0-12-415955-6

Doporučená literatura:

PEŤKOVÁ, K., Ľ. JURKOVIČ a H. VOJTKOVÁ. Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 150 s. ISBN 978-80-248-3999-8 VOJTKOVÁ, H. Pseudomonas: New Isolates of Metal Resistant Bacteria from the Anthropogenic Sediment of Settling Basins. Košice: TU Košice – Fakulta BERG, 2014. 109 s. ISBN 978-80-553-1839-4 SLÁDEČEK, V. a A. SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Destruenti a producenti, 1. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. 350 s. ISBN 80-02-01080-9 (sv. 1), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) SLÁDEČEK, V. a A. SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Konzumenti, 2. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. 358 s. ISBN 80-02-01101-5 (sv. 2), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) ŠIMONOVIČOVÁ, A., P. FERIANC, E. FRANKOVÁ, K. PAVLIČKOVÁ a E. PIECKOVÁ. Mikrobiológia pre environmentalistov. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008. 156 s. ISBN 978-80-223-2314-7 BLACK, J. G. a L. G. BLACK. Microbiology: Principles and Explorations. John Wiley and Sons, 2018. 896 s. ISBN 978-1-119-39015-2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.