546-0305 – Ochrana životního prostředí (OŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrství
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
546-0305/01 1999/2000 2008/2009 6
546-0305/02 1999/2000 2015/2016 4
546-0305/03 1999/2000 2021/2022 5
546-0305/04 2005/2006 2008/2009 4
546-0305/05 2006/2007 2022/2023 5
546-0305/06 2008/2009 2008/2009 3
546-0305/07 2009/2010 2014/2015 3
546-0305/08 2015/2016 2022/2023 3
546-0305/09 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Úlohou tohoto předmětu je seznámit studenty se základy fungování biosféry - vysvětlit základní pojmy (biosféra, ekosystémy, životní prostředí, ekologie), vysvětlit toky hmoty a energie, popsat jednotlivé složky biosféry a jejich nepostradatelné funkce pro existenci života. Dále je úkolem tohoto předmětu poukázat na způsoby a mechanizmy poškozování jednotlivých složek biosféry narušováním jejich funkcí v důsledku antropogenních činností (skleníkový efekt, ozónová díra, globální změny klimatu, kyselé deště, neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů energie, atd.) včetně možných důsledků pro stabilitu ekosystémů v lokálním i globálním měřítku a pro další existenci člověka na této planetě. V závěru tohoto předmětu je poukázáno na různé možnosti ochrany životního prostředí (preventivní, systémová, technologická) včetně porovnání jejich kladů a nedostatků.

Povinná literatura:

HERČÍK, Miloslav, 2004. Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: Vysoká škola podnikání, Katedra podnikání a managementu v životním prostředí. ISBN 80-86764-05-2. BRANIŠ, Martin a Karel PIVNIČKA, 1994. Úvod do studia životního prostředí. Praha: Karolinum. ISBN 80-7066-945-4. HERČÍK, Miloslav, 2006. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. ISBN 80-248-1073-5.

Doporučená literatura:

STORCH, David a Stanislav MIHULKA, 2000. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál. ISBN 80-7178-462-1. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella, 2003. Environmentální management v EU: průvodce distančním studiem. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání. ISBN 80-248-0361-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.