546-0511 – Field Trainning of Biology and Ecology (TCv BioEko)

Gurantor departmentDepartment of Environmental Engineering
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
546-0511/01 2008/2009 2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Field exercises in biology and ecology aims to acquaint students with organisms and habitats of selected ecosystems (forest, wetland, meadow, fields, pond, dam, river) and the specific examples, in the discharge of their duties, the acquainted with the functions of ecosystems and to understand that disruption of one component system can lead to the collapse of the entire system. In addition, students at specific locations acquainted with important natural features and the selected problems, whether it is issues of biodiversity.

Teaching methods

Terrain work

Summary

Terénní cvičení z biologie a ekologie má za cíl seznámit studenty s organismy a biotopy vybraných ekosystémů (les, mokřad, louka, pole, rybník, přehrada, řeka) a na konkrétních příkladech, v rámci plnění úloh, je seznámit s funkcí ekosystémů a pochopit, že narušení jedné složky systému může vést ke zhroucení celého systému. Dále se studenti na konkrétních lokalitách seznámí s významnými přírodními prvky a vybranými problémy, ať už se jedná o problematiku biodiverzity, vlivu lidské činnosti na utváření krajiny nebo znečištění životního prostředí.

Compulsory literature:

SPELLERBERG, I. F. Monitoring Ecological Change. New Zealand: Lincoln University, 2005. 412 p. ISBN 9780521527286 SOUTHWOOD, T. R. E. and P. A. HENDERSON Ecological Methods. Wiley-Blackwell, 2000. 575 p. ISBN 10: 0632054778 LINDDENMAYER, D. B. and G. E. LIKENS Effective Ecological Monitoring. Routledge, 2010. 184 p. ISBN 10: 1849711453 SALA, O. E., R. B. JACKSON, H. A. MOONEY and R. W. HOWARTH (Eds.) Methods in Ecosystem Science. Springer, 2000. 421 p. ISBN 978-1-4612-1224-9

Recommended literature:

TOWNSEND, C. R., M. BEGON, M. and J. L. HARPER, J. L. Essentials of Ecology. Wiley-Blackwell, 2008. 532 p. ISBN-13: 978-1405156585 SCHWOERBEL, J. Methods of Hydrobiology (Freshwater Biology). Elsevier, 210 p. ISBN 978-0-08-006604-2 PEDROTTI, F. Plant and Vegetation Mapping (Geobotany Studies). Springer, 2013. 294 p. ISBN-13: 978-3642302343 HENDRY G. A. F. and J. P. GRIME (Eds.) Methods in Comparative Plant Ecology. A Laboratory Manual. London: Chapman and Hall, 1993. 252 p. ISBN 10: 0412462303

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.