616-0409 – Základy pedologie a hydrologie (ZPH)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmyslu
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
616-0409/01 2008/2009 2019/2020 4
616-0409/02 2010/2011 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student musí být schopen definovat vlastnosti vody a jejich praktické uplatnění, vyjádřit chemické složení vod, popsat druhy vod. Student musí být schopen charakterizovat procesy primárního a sekundárního znečišťování vod. Student musí být schopen vyložit fyzikální, chemické a bilogické způsoby čištění odpadních vod a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany vod v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany vod v ČR a EU. Student musí být schopen definovat vlastnosti půdy a jejich praktické uplatnění, vyjádřit složení půd a být obeznámen s taxonomií půd v ČR. Student musí být schopen charakterizovat procesy poškozování a znečišťování půd a definovat základní znečišťující látky. Student musí být schopen charakterizovat sanační metody a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany půd v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany půd v ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studovány jsou základy hydrologie, kvantifikace zásob vody v hydrosféře. Jsou studovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Dále je studium soustředěno na půdotvorné faktory, fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky půd, agrochemické vlastnosti půd, půdní vodu, hydrostatika a hydrodynamika půdní vody, klasifikace půd. Nakonec je pozornost věnována pohybu vody pod zemským povrchem, hydropedologický průzkum a vodní režim půd.

Povinná literatura:

- NYPL, Vladimír; KURÁŽ, Václav. Hydrologie a pedologie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1992. 293 s. ISBN 80-7080-152-2. • KEMEL, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 290 s. ISBN: 80-01-01456-8. • NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0.

Doporučená literatura:

• PITTER, Pavel. Hydrochemie. Vyd. 3., přepracované. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. 568 s. ISBN 80-7080-340-1. • NĚMEČEK, Jan. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Vyd. 1. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. 79 s. ISBN 80-238-8061-6.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.