616-3008 – Základy environmentální meteorologie a klimatologie (ZEMaK)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmyslu
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
616-3008/01 2017/2018 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z meteorologie a klimatologie - student bude umět použít získané znalosti v praxi pro hodnocení stavu počasí ve vztahu ke znečištění ovzduší a k předpovědi podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší - student bude umět prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti z oblasti meteorologie a klimatologie

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci výuky předmětu se studenti seznámí s atmosférou Země a procesy při ohřevu zemského povrchu a troposféry slunečním zářením. Naučí se vztahům mezi ohřevem troposféry, horizontálními změnami tlakového pole, vznikem proudění a všeobecnou cirkulací atmosféry. Seznámí se s příčinou a průběhem klimatických cyklů na Zemi a v oblastech mírného pásma. Seznámí se se stabilitou atmosféry a jejím dopadem na rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Na závěr poznají druhy vzduchových hmot a jejich střídání v mírném pásmu Evropy, fronty a jejich vlivy na změny kvality ovzduší. Po poznání základů meteorologie a klimatologie budou seznámeni s emisně - imisními vztahy v průmyslové oblasti Ostravska a s legislativními podklady a možnostmi zlepšení a udržení kvality ovzduší.

Povinná literatura:

1. Seifert, V.: Rozumíme počasí?. Artia Praha, 1987. 2. Dvořák, P.: Atlas oblaků. Svět křídel, 2007. 3. Kurfűrst, J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982. 4. Obroučka, K.:Látky znečišťující ovzduší. ES VŠB - TU Ostrava, 2001.

Doporučená literatura:

Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší v České republice a EU.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.