617-0403 – Chemie II. (CH-II.)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0403/01 1999/2000 2020/2021 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě elektronové konfigurace daného prvku odvodit jeho vazebné možnosti a základní chemické a fyzikální vlastnosti. Využít termodynamické vyjádření stability oxidačních stavů k posuzování průběhu oxidačně redukčních reakcí. Naučit se využívat reakční schémata jednotlivých skupin pro posouzení možnosti výroby daného prvku a jeho sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obecná anorganická chemie – vztah mezi chemickou vazbou, strukturou a fyzikálními a chemickými vlastnostmi anorganických sloučenin. Vazby a stereochemie kovalentních sloučenin. Vazby a struktura pevných kovových a iontových látek. Kyseliny, zásady a ionty ve vodných roztocích. Oxidace, redukce a termické vlastnosti anorganických sloučenin. Termodynamická stabilita oxidačních stavů – Frostovy diagramy. Acidobazické a oxidačně redukční reakce v roztavených solích a oxidových taveninách. Kyselost, zásaditost a oxidační schopnost oxidových tavenin. Systematická anorganická chemie nekovů p-prvků a kovů p, s, d, f prvků podle jednotlivých skupin. Obecné vlastnosti, elektronová konfigurace, vazebné možnosti, typické sloučeniny, příprava, výroba a aplikace v technické praxi.

Povinná literatura:

Leško J.,Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie ES, VŠB TU Ostrava 2000.

Doporučená literatura:

[1] rccv.vsb.cz/itutor [2] Greenwood, N. N., Earnshaw, A. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0402 CH-I. Chemie I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.