617-0803 – Přenosové jevy II. (PJ-II.)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-0803/01 2004/2005 2016/2017 6
617-0803/02 2004/2005 2020/2021 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.Student se seznámí s koncepcí kontinua a s možnostmi, které skýtá pro popis reálných dějů. Naučí se odvozovat bilanční rovnice přenosu hybnosti, tepla a hmoty. Umí formulovat okrajivé a počáteční podmínky, vystihující reálné situace. Zvládne řešení úloh, ke kterým stačí vysokoškolská matematika a rozpozná úlohy, řešitelné numerickými metodami. Dovede využít koncepce podobnosti a teorie mezní vrstvy.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je deduktivní, založený na matematice a na základních axiomech kinetiky molekulárního přenosu hybnosti, tepla a hmoty ve formulaci mechaniky kontinua. Zavádí pojmy viskozita, tepalná vodivost a difuzivita a buduje pomocí nich diferenciální bilance přenosových jevů. Ukazuje možnosti řešení těchto rovnic a dokumentuje aplikaci těchto řešení na popis procesů v přírodě a v technických zařízeních. Ve cvičeních jsou probírány podroběji konkrétní příklady, u kterých může student formulovat okrajové podmínky, zjednodušit odpovídajícím způsobem bilanční rovnice a řešit je dostupnými matematickými prostředky.

Povinná literatura:

RIEGER, F., ŠESTÁK, J.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Vydavatelství ČVUT Praha (1996) STEIDL, H., NEUŽIL, L., FOŘT, I., VLČEK, J. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. Academia Praha 1975.

Doporučená literatura:

BIRD, R.B., STEWART, W.E., LIGHTFOOT, N.N. Přenosové jevy. Academia Praha

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.