617-3022 – Přenosové jevy (PJ)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-3022/01 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač: - rozumí podstatě nerovnovážných procesů a jejich vztahu ke struktuře látek, - zná principy, na kterých je založeno odvození rovnic přenosu a dovede je aplikovat na jednoduché konkrétní problémy, - dovede posoudit možnosti řešení příslušných diferenciálních rovnic, - dovede formulovat úlohu pro případné numerické řešení, - dovede charakterizovat rychlostní, teplotní, koncentrační pole podstatnými parametry, vhodnými pro praktické použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Viskozita, tepelná vodivost a difuzivita ve spojitém prostředí. Vztah přenosových koeficientů ke struktuře látek. Použití v bilančních rovnicích přenosu hybnosti, tepla a hmoty. Ustálené a neustálené procesy. Řešení úloh přenosu v prostoru. Okrajové a počáteční podmínky. Vztah exaktních řešení k empirickým inženýrským závislostem.

Povinná literatura:

WICHTERLE Kamil, VEČEŘ Marek. Přenosové jevy. VŠB-TU Ostrava – (připravováno pro 2018). ŠESTÁK, Jiří a František RIEGER. Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-00957-2.

Doporučená literatura:

STEIDL, Hanuš. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. Praha: Academia, 1975.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.