619-0402 – Fyzikální chemie (FCH)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
619-0402/01 2005/2006 2014/2015 8
619-0402/02 2005/2006 2014/2015 8
619-0402/03 2005/2006 6
619-0402/04 2005/2006 2008/2009 6
619-0402/05 2005/2006 2008/2009 0
619-0402/06 2005/2006 2008/2009 9
619-0402/07 2007/2008 5
619-0402/08 2009/2010 2020/2021 6
619-0402/09 2009/2010 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat termodynamické veličiny a termodynamické zákony ­- používat základní termodynamické veličiny (entalpie, entropie, Gibbsova energie) pro popis chování systémů ­- popsat chemické rovnováhy - sledovat závislost rovnovážné konstanty na vnějších faktorech (vliv teploty, tlaku) ­- popsat fázové rovnováhy – podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy čistých látek ­- definovat a používat základní pojmy chemické kinetiky – reakce homogenní a heterogenní, rychlost chemické reakce, kinetické rovnice, reakční řád, rychlostní konstanta ­- sledovat závislost reakční rychlosti na teplotě, na tlaku ­- popsat základní články heterogenních reakcí – difúze, adsorpce; určení limitujícího článku heterogenního procesu ­- aplikovat získané teoretické poznatky na teoretických cvičeních

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je chemická termodynamika a chemická kinetika.

Povinná literatura:

DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 1.část [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2010-08-15]. Dostupné z WWW: . PEŘINOVÁ, Kristina; SMETANA, Bedřich; ZLÁ, Simona; KOSTIUKOVÁ, Gabriela. Teoretické základy fyzikální chemie v příkladech [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2010-08-15]. Dostupné z WWW: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/619/vyukove-opory-katedry/index.html Atkins,P.W., Fyzikálna chémia. Bratislava: STU,1999.

Doporučená literatura:

MOORE,W.J., Fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1979. 974 s. KELLÖ,V., TKÁČ,A., Fyzikálna chemia. Bratislava: Alfa, 1977. 778 s. ADAMCOVÁ,Z.a kol. Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1989. 666 s. Atkins,P. Čtyři zákony,které řídí vesmír. Praha: Academia, 2012. 99 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.