619-0801 – Přenosové jevy I. (PJ I)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant předmětudoc. RNDr. Věra Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
619-0801/01 2005/2006 2014/2015 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, navrhnout postup řešení, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z tenzorového počtu, teorie pole a metody řešení okrajových úloh pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Získané poznatky lze uplatnit při řešení úloh matematického modelování dějů spojených s přenosem tepla, hmoty a hybnosti.

Povinná literatura:

Angot, A. Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry. Praha: SNTL, 1971. Míka, S., Kufner, A. Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Praha: SNTL, 1983. Míka, S., Kufner, A. Parciální diferenciální rovnice I. Praha: SNTL, 1983. Barták, J. aj. Parciální diferenciální rovnice II. Praha: SNTL MVŠT, 1988. Bird, R. B., Stewart, W. E., Lightfoot, E. N. Přenosové jevy. Praha: Academia, 1968. Franců,J.: Parciální diferenciální rovnice, FSI VUT, Brno 2003.

Doporučená literatura:

Jenson,V.G.,Jeffreys,G.V.: Matematické metódy v chemickom inžinierstve. ALFA Bratislava, 1973. Kubíček,M.:Numerické algoritmy řešení chemickoinženýrských úloh, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1983. Škrášek, J.,Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I,II, Praha, SNTL 1986. Rektorys a spolupracovníci: Přehled užité matematiky I,II, Praha, Prometheus, 1995.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.