619-0813 – Procesní inženýrství (PI)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
619-0813/01 2014/2015 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student, který již zvládl jednoduché dílčí problémy procesního inženýrství, se naučí analyzovat jednotkové procesy procesních technologií komplexně z pohledu proudění, sdílení tepla a hmoty. Využívá znalostí fyzikální chemie a umí hledat potřebná tabelární data. Procvičí si tyto dovednosti výpočty a prax v chemickoinženýrské laboratoři.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je detailnější analýza vybraných fyzikálních a fyzikálně chemických procesů souvisejících s průmyslovou realizací chemické a potravinářské výroby. Základem je aplikace látkových a energetických bilancí na soustavy se změnami fáze a složení proudů. Jsou uvedeny základní jednotkové operace a kvantitativní popis procesů v nich probíhajících. Problémy procesního inženýrství jsou probírány v komplexnosti současného sdílení hybnosti, hmoty, tepla, kinetické a vnitřní energie se znalostí fyzikální chemie a přenosových jevů. Na příkladech systémů kapalina – pára (rektifikace, absorpce, sušení) je probrána bilance, rovnováha a kinetika příslušných dějů a odpovídající aparaturní vybavení pro průmyslovou realizaci procesů. Na aplikaci moderního projekčního software se seznámí student s požadavky na vstupní data a s možnostmi simulovat vlivy jednotlivých proměnných. V závěru se proberou i základní procesy plyn – pevné částice.

Povinná literatura:

WICHTERLE K., Základy procesního inženýrství. http://homen.vsb.cz/~wih15/ProcIng/ ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. [HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001. [LUDVÍK M.a kol., Laboratorní cvičení z chemického inženýrství, skriptum VŠCHT, Praha 2000.

Doporučená literatura:

MÍKA, V. Základy chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981. DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inženierstvo I, II. Malé centrum Bratislava, 2000. SKŘIVÁNEK J. a kol.: Chemické inženýrství I, II., skripta VŠCHT Praha

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0426 ZPI Základy procesního inženýrství Doporučená
619-0402 FCH Fyzikální chemie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.