619-2001 – Fyzikální chemie (FCH)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
619-2001/01 2014/2015 8
619-2001/02 2015/2016 8
619-2001/03 2019/2020 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- používat základní termodynamické veličiny (entalpie, entropie, Gibbsova energie) pro popis chování systémů - popsat chemické rovnováhy - sledovat závislost rovnovážné konstanty na vnějších faktorech (vliv teploty, tlaku) - popsat fázové rovnováhy – podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy čistých látek - definovat a používat základní pojmy chemické kinetiky – rychlost chemické reakce, kinetické rovnice, reakční řád, rychlostní konstanta, sledovat závislost reakční rychlosti na teplotě, na tlaku - popsat základní články heterogenních reakcí – difúze, adsorpce; určení limitujícího článku heterogenního procesu - aplikovat získané teoretické poznatky na výpočetních a laboratorních cvičeních a na různé procesy chemické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je chemická termodynamika (termodynamický popis soustav a dějů, popis chemických a fázových rovnováh) a chemická kinetika (kinetická analýza homogenních a heterogenních reakcí).

Povinná literatura:

Studijní opora: DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 1.část [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ Studijní opora: DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 2.část [online] 2017. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ Studijní opora: PEŘINOVÁ, Kristina, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Teoretické základy fyzikální chemie v příkladech [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ NOVÁK, Josef. Fyzikální chemie: bakalářský kurz. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2006. ISBN 80-7080-559-5. Dostupné též z: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-559-6 ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. The elements of physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-922672-6.

Doporučená literatura:

MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. KELLÖ, Vojtech a Alexander TKÁČ. Fyzikálna chémia. 3. upr. vyd. Bratislava: Alfa, 1977. FISCHER, Oldřich. Fyzikální chemie: (termodynamika, elektrochemie, kinetika, koloidní soustavy). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. ADAMCOVÁ, Zdenka. Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00104-8. NOVÁK, Josef. Fyzikální chemie: bakalářský a magisterský kurz. (První a druhý svazek). Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-675-3. Dostupné též z: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn978-80-7080-675-3 ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' Physical chemistry. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, c2014. ISBN 978-0-19-969740-3.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.