634-0401 – Management (M)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětudoc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0401/01 2005/2006 2015/2016 5
634-0401/02 2006/2007 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v základních pojmech, technikách, dovednostech a teoriích managementu, bude schopen aplikovat hlavní manažerské metody a přístupy a bude vybaven vědomostmi a dovednostmi pro rozvíjení manažerských schopností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je úvodem do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. Tím vytváří předpoklady pro detailnější studium dílčích otázek managementu. Zaměřuje se jak na východiska současného managementu: vztah k systémovým teoriím, vztah k ostatním vědním disciplinám, historická východiska, tak na ucelený pohled na řízení lidí, řízení procesů a řízení organizace. Velká pozornost je věnována rozvoji osobnosti manažera, zejména získání vědomostí a dovedností pro rozvíjení manažerských schopností.

Povinná literatura:

[1] Veber, J. a kol.: MANAGEMENT. Základy – prosperita - globalizace. Str. 704, Management Press, Praha, 2007. ISBN 978-80-7261-029-7 [2] Bělohlávek F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management. Str. 736, Computer Press, Praha, 2006. ISBN 80-251-0396-X [3] Robbins S.P., Coulter M.: Management. Str. 600, Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0495-1

Doporučená literatura:

[1] Porvazník, J.: Celostní management, SPRINT Bratislava, 2003, 512., ISBN 80-89085-05-9 [2] Plamínek, J.: Synergický management, Argo Praha, 2000, 328 s., ISBN 80-7203-258-5 [3] Vodáček, L. – Vodáčková, O.: Management – teorie a praxe, Management Press Praha, 1999, 246 s., ISBN 80-85943-19-0

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.