634-0803 – Finanční systémy (FS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0803/01 2004/2005 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popsat hlavní principy, úlohu a rozdělení finančního trhu. Student se seznámí s principy a fungováním burzy. Student se seznámí se základními funkcemi daňového systému v ČR. Student bude umět rozdělit daně na přímé a nepřímé. Student bude umět vymezit a charakterizovat základní rozdíly ve finančních derivátech. Student se seznámí se základními atributy veřejných financí a komerčního pojištění.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Hlavní důraz předmětu je kladen na pochopení funkce a úlohy daňového systému v ČR. Další součástí učiva je pak finanční trh, burzovní a mimoburzovní obchodování s cennými papíry a finančními deriváty. Posluchači rovněž dostávají základní informace o problematice veřejných financí, sociálního a zdravotního pojištění a pojišťovnictví.

Povinná literatura:

[1] Marková, H.: Daňové zákony 2010, Grada Publishing,a.s., Praha, 2010 [2] Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty, Grada Publishing Praha, 2010 [3] Jílek, J.: Finanční trhy a investování, Grada Publishing Praha, 2010 [4] Vančurová A., Láchová L.: Daňový systém ČR aneb učebnice daňového práva, nakladatelství 1. VOX a.s., Praha 2010 [5] Daňové zákony, zákon o dluhopisech, zákon o cenných papírech, zákon o burze cenných papírů, pravidla obchodování a burzovní řád Burzy cenných papírů Praha, tržní řád RM-Systému, zákon o zdravotním a sociálním pojištění, zákon o státním rozpočtu

Doporučená literatura:

[1] KUBÁTOVÁ, K., : Daňová teorie a politika, 4. aktualiz. vyd. ASPI, Praha, 2006, ISBN: 80-7357-205-2 [2] STIBOR, M., VAŠUT, P., VOZŇÁKOVÁ, I.: Finanční systémy, VŠB-TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0914-1 [23 KOBÍK J.: Správa daní a poplatků s komentářem komplexní pohled na problémy správy daní. 6 aktualiz. vyd. , ANAG, Praha, 2008, ISBN 978-80-7263-459-0

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
114-0024 Eko II Ekonomie II. Doporučená
634-0801 FÚII. Finanční účetnictví II. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.