634-0807 – Diplomové praktikum (DP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0807/01 2004/2005 2013/2014 3
634-0807/02 2005/2006 2010/2011 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá praktické zkušenosti a dovednosti ve zvoleném oboru, bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané studiem v praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Individuální konzultace garanta předmětu a diplomanta se zaměřením odpovídajícím tématu diplomové práce. Součástí předmětu mohou být také exkurze (i vícedenní) do oborově zaměřených podniků a institucí v ČR.

Povinná literatura:

[1] Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací na Katedře ekonomiky a managementu v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava [2] SYNEK, M., MIKAN, P., VÁVROVÁ, H. Jak psát bakalářské, diplomové a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011.

Doporučená literatura:

1] ČASTORÁL, Z. Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2012. [2] VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ, M. Úvod do studia odborné literatury. Praha: Orac, 2000.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.