634-3011 – Diplomový seminář I (DS I)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-3011/01 2014/2015 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět charakterizovat základní kroky postupu tvorby své diplomové práce, zpracovat rešerši české a zahraniční literatury, využít svých znalostí k sepsání teoretické části diplomové práce, aplikovat své teoretické poznatky do praktické části diplomové práce, prezentovat a obhájit výsledky své diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Terénní práce

Anotace

Literární rešerše českých a zahraničních zdrojů vztahujících se k tématu diplomové práce, sestavení finální podoby zadání diplomové práce, vypracování teoretické části diplomové práce, zpracování postupu praktické části diplomové práce, prezentace a obhajoba dosažených výsledků před studenty a vyučujícím.

Povinná literatura:

[1] LENORT, R. Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací na Katedře ekonomiky a managementu v průmyslu Fakulty materiálově-technologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. [2] SYNEK, M., MIKAN, P., VÁVROVÁ, H. Jak psát bakalářské, diplomové a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011.

Doporučená literatura:

[1] ČASTORÁL, Z. Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2012. [2] VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ, M. Úvod do studia odborné literatury. Praha: Orac, 2000.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.