639-0059 – Řízení jakosti I (ŘJ I.)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0059/01 1999/2000 2018/2019 5
639-0059/02 1999/2000 2011/2012 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: 1. Popsat a vysvětlit základní principy managementu jakosti. 2. Pochopit a implementovat základní požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001. 3. Vybrat a aplikovat některé metody a nástroje managementu jakosti. 4. Analyzovat a definovat opatření ke zlepšení stavu systému managementu jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy systému mangementu jakosti, směry jeho vývoje a koncepcemi rozvoje. Studenti se seznámí s problematikou současného vnímání jakosti , koncepcí standardů ISO řady 9000, koncepcí TQM. Pochopí rovněž základní ekonomické souvislosti managementu jakosti a naučí se využívat základní techniky a nástroje managementu jakosti. Dále získají informace týkající se problematiky environmentálního managementu (EMS) a jeho vztahu k managementu jakosti v rámci integrovaného managementu. Získají vědomosti o postupech, metodách a nástrojích managementu jakosti ve fázi návrhu a vývoje, realizace produktů, jakož i ve fázi využívání produktů zákazníky.

Povinná literatura:

NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.- TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní management jakosti. Principy. Postupy. Metody. Praha. Management Press 2008, 377 s. (ISBN 978-80-7261-186-7) NENADÁL,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Praha. Management Press., 2.vydání, 2004, 326 s. , (ISBN 80-7261-110-0)

Doporučená literatura:

Jakýkoliv titul, orientovaný na moderní management jakosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.