639-0405 – Teorie pravděpodobnosti (TP)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0405/01 1999/2000 2010/2011 6
639-0405/02 2005/2006 2018/2019 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1/ výklad základních pojmů teorie pravděpodobnosti, 2/ vytvoření teoretických základů potřebných k dalším předmětům, 3/ schopnost praktické aplikace přednesené látky při analýze dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výklad základních pojmů a metod, potřebných při analýze experimentálních dat a v návazných předmětech (matematická statistika, ekonometrie, modely časových řad, plánování experimentů) a některých speciálních metodách řízení jakosti. Hlavními kapitolami jsou: jevová algebra, náhodná proměnná, náhodný vektor a funkce náhodné proměnné. Výklad je zaměřen na popis a vlastnosti klíčových pojmů a možnosti jejich aplikací.

Povinná literatura:

1. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PST/index.htm 2. ANDĚL,J.: Matematická statistika. SNTL, Praha 1978. 3. HÁTLE,J.-LIKEŠ,J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky.SNTL,Praha 1975. 4. TOŠENOVSKÝ,J.- NOSKIEVIČOVÁ,D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex 2000 5. TOŠENOVSKÝ,J.- DUDEK,M.: Základy statistického zpracování dat. VŠB-TU Ostrava 2006

Doporučená literatura:

1. Rao, R.C. - Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Academia, Praha, 1978. 2. Likeš, J. - Machek, J.: Počet pravděpodobnosti. SNTL, Praha, 1982.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.