639-0406 – Jakost a lidský faktor (JLF)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0406/01 1999/2000 2010/2011 5
639-0406/02 2005/2006 2010/2011 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahová náplň předmětu je vedena s jediným cílem – pochopit, že úspěšné zabezpečování systému jakosti nespočívá jen v přímém řízení jakosti, ale především závisí na schopnostech a vědomostech lidí v podniku, jejich motivaci a jejich trvalé a účinné výchově k jakosti. Vše bude vedeno s akcentem na oblast současných požadavků nové dokumentace norem řady ISO 9000:2000 a inovovaného Modelu EFQM Business Excellence.

Vyučovací metody

Anotace

Řízení lidských zdrojů. Význam lidského faktoru v systémech jakosti. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN ISO 9000:2001 a Modelu Excelence EFQM. Formy a struktury vzdělávání pracovníků k jakosti. Filosofie učícího se podniku. Měření a hodnocení efektivnosti výcviku. Úloha vrcholového vedení v managementu jakosti. Delegace pravomocí. Komunikace a motivace v systémech managementu jakosti. Měření spokojenosti zaměstnanců. Vedení lidí, styly vedení. Týmová práce a její formy v managementu jakosti. Kroužky jakosti, KAIZEN, metoda 5 S, Investors in People. Management znalostí – definice, historický vývoj; řízení znalostí v aktuálních dokumentech QMS; vymezení základních aktivit v oblasti KM; řízení znalostí jako proces; klíčové procesy v oblasti KM; znalostní pracovník (charakteristické rysy, bariéry řízení); metody hodnocení nehmotných aktiv/znalostí; přínosy řízení znalostí. Podniková kultura a TQM. Společenská odpovědnost organizací a etické principy podnikových systémů řízení.

Povinná literatura:

[1] Bělohlávek, F. – Košťan, P. – Šuleř, O.: Management. Rubico Olomouc, 2001, ISBN 80-85839-45-8 [2] Petříková, R.: Lidé – zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů (Znalostní dimenze jakosti). Edice DOT, Ostrava, 2002, 241 s., ISBN 80-02-01419-1 [3] Nenadál, J. a kol.: Integrovaný systém řízení. Verlag Dashofer, Praha, 2005 (aktualizace 4 x ročně), ISSN 1801-8165 [4] Petříková, R. a kol.: Lidé v procesech řízení. Professional Publishing, Praha, 2007, ISBN 80-02-01868-0 [5] Hofbruckerová, Z. – Petříková, R, - Lešingrová, R.: Společenská odpovědnost organizací, vyd. DTO CZ, říjen 2008.

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.