639-0417 – Systémy managementu jakosti I. (QMS I.)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0417/01 2008/2009 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: 1. Popsat požadavky na systémy managementu jakosti podle norem ISO ř. 9000. 2. Pochopit a vysvětlit základní principy managementu jakosti. 3. Aplikovat základní postupy managementu jakosti v praxi. 4. Porovnávat různé přístupy a koncepce managementu jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je orientován na pochopení základních pojmů a souvislostí týkajících se vytváření, udržování a rozvoje podnikových systémů managementu jakosti. Přednášky a cvičení jsou orientována zejména na nejdůležitější procesy zabezpečování jakosti.

Povinná literatura:

1. NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání. Praha. Management Press. 2002,282 s. 2. VEBER,J. a kol.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha. Grada Publishing. 2002, 163 s.

Doporučená literatura:

Jakýkoliv titul pojednávající o moderním managementu jakosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.