639-3008 – Diplomové praktikum (DP)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-3008/01 2014/2015 2020/2021 3
639-3008/02 2014/2015 2020/2021 3
639-3008/03 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student získá informace o organizaci zpracování diplomové práce; - student si vybere téma diplomové práce; - student je veden k zahájení aktivní přípravy na zpracování diplomové práce; - student se seznámí s prostředím, ve kterém bude zpracovávat diplomovou práci; - student získá představu o praktickém uplatňování metod a nástroj, se kterými se seznámil během studia. Získané dovednosti: - student nabude hlubších schopností samostatně pracovat s teoretickými informacemi a zpracovat je ve formě rešerší; - student bude schopen samostatně získávat praktické informace ve firmách a komunikovat odborná témata.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je zvolit téma diplomové práce a zahájit pravidelnou činnost při zpracování tématu.

Povinná literatura:

LENORT, R. Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Zásady pro vypracování závěrečné práce na FMMI, VŠB-TUO: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/index.html.

Doporučená literatura:

TAUFER, I., J. KOTYK a M. JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační,habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, 2014. ISBN 978-1-4522-0351-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.