639-3011 – Diplomový seminář I (DS I)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-3011/01 2014/2015 2020/2021 3
639-3011/02 2014/2015 2020/2021 3
639-3011/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student získá hlubší teoretické znalosti týkající se procesů, které jsou předmětem řešení jeho diplomové práce, a metod, které bude při řešení problému aplikovat; - student se seznámí s požadavky na zpracování odborného textu. Získané dovednosti: - student si prohloubí schopnosti samostudia; - student si prohloubí komunikační dovednosti v podmínkách praxe.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti budou seznámeni s požadavky na diplomovou práci, se způsobem citace literárních zdrojů a dojde k sestavení finální podoby zadání diplomové práce. V další části předmětu pak studenti budou zpracovávat rešeršní (teoretickou) část své práce pod vedením přidělených vedoucích.

Povinná literatura:

LENORT, R. Závazné zásady pro vypracování závěrečných prací Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5. TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Zásady pro vypracování závěrečné práce na FMMI, VŠB-TUO: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/index.html

Doporučená literatura:

TAUFER, I., J. KOTYK a M. JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační,habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-3008 DP Diplomové praktikum Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.