711-0479 – Základy práva (ZP)

Garantující katedraKatedra společenských věd
Garant předmětuJUDr. Pavla Petříková
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
711-0479/01 1999/2000 2020/2021 3
711-0479/02 2000/2001 2002/2003 2
711-0479/03 2000/2001 2002/2003 4
711-0479/04 1999/2000 2010/2011 2
711-0479/05 2001/2002 2010/2011 3
711-0479/06 1999/2000 2010/2011 4
711-0479/07 1999/2000 2020/2021 3
711-0479/08 1999/2000 2020/2021 3
711-0479/09 2004/2005 2016/2017 3
711-0479/10 1999/2000 2010/2011 5
711-0479/11 2006/2007 2020/2021 4
711-0479/12 2007/2008 2010/2011 4
711-0479/13 2000/2001 2010/2011 2
711-0479/14 2000/2001 2010/2011 2
711-0479/17 2004/2005 2010/2011 3
711-0479/18 2004/2005 2010/2011 3
711-0479/19 2007/2008 2
711-0479/20 1999/2000 2020/2021 2
711-0479/21 2008/2009 2
711-0479/22 2008/2009 2020/2021 3
711-0479/23 2014/2015 2020/2021 3
711-0479/24 2014/2015 2
711-0479/25 2014/2015 2
711-0479/26 2014/2015 2020/2021 4
711-0479/27 2014/2015 2020/2021 3
711-0479/28 2015/2016 2021/2022 5
711-0479/29 2016/2017 3
711-0479/30 2018/2019 3
711-0479/31 2018/2019 2
711-0479/32 2019/2020 2020/2021 4
711-0479/33 2007/2008 2
711-0479/34 2018/2019 2
711-0479/35 2019/2020 2
711-0479/36 2019/2020 2
711-0479/37 2022/2023 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnutí obecného přehledu o právu studentům. Účelem je seznámit studenty s právním řádem jako celkem, teorií práva, jakož i se způsobem práce s právními předpisy. Součástí je též výklad o nejvyužívanějších institutech práva.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení se s úlohou a funkcí práva ve společnosti. Vztah státu jako reprezentanta veřejné moci a práva jako nástroje řízení (regulace) vztahů ve společnosti. Získání základního přehledu o právním řádu ČR a orientace v něm s cílem posílení právního vědomí studentů.

Povinná literatura:

Právní předpisy dle upřesnění pedagogem, zejména: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Zákon č.40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném znění Zákon č. 262/2006., zákoník práce, v platném znění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění REGULATION (EC) No 864/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, 576 s.

Doporučená literatura:

Harvánek, J Teorie práva, Praha, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 439 s. Knapp, Viktor: Teorie práva. C. H. Beck, Praha 1995, ISBN 80-7179-028-1

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.