9350-3007 – Úprava a čištění vzdušin (UCV)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologií
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
9350-3007/01 2016/2017 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- vysvětlit základní principy difúzně separačních procesů pro čištění plynů (absorpce, adsorpce, membránové separace). - aplikovat základní znalosti fyzikální chemie a procesního inženýrství při návrhových a simulačních výpočtech aparátů. Výstupy z učení: Získané znalosti: - schopnost rozpoznat technologický problém a navrhnout strategii jeho řešení - schopnost rozeznat vhodnou separační metodu a navrhnout geometrii a uspořádání dělícího aparátu Získané dovednosti: - schopnost navrhnout konstrukční parametry zařízení - schopnost pracovat se složitějšími tabelovanými rovnovážnými daty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] VEJVODA, J., MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha, 2002. [2] ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. [3] MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. [4] HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Doporučená literatura:

[1] NOVÝ, R. et al. Environmental Engineering, Prague: ČVUT, 2000. [2] DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inženierstvo II. Malé centrum Bratislava, 2000. [3] MÍKA, V. Základy chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981. [4] McCABE, W. L., SMITH, J. C., a kol. Unit operations of chemical engineering. New York, McGraw-Hill, 1985.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.