030-0007/01 – Crisis Management System (SKR)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je znát systémy KŘ v ČR a ve světě. Umět porovnat tyto systémy a pochopit jejich fungování. Získané znalosti uplatnit v praxi při plánování a odstraňování následků mimořádných událostí.

Teaching methods

Summary

The course is aimed at problems of the crisis management system in the Czech Republic. Familiarisation with legislation in crisis management, problems of creation of the crisis management system, tasks of its components, including instruments of their fulfilling. Attention is paid to problems of integrated emergency system, principles of civil protection.

Compulsory literature:

Ústavní zákon č.110/1998 Sb. , o bezpečnosti ČR Zákon č. 238/2000 SB. , o HZS Zákon č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb. , o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Zákon č. 413/2005 Sb. , o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti Zákon č. 59/2006 Sb. , o prevenci závažných havárií ... Zákon č. 18 /1997 Sb. , atomový zákon Zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 254/2001 Sb. , vodní zákon,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 166/1999 Sb. , veterinární zákon Zákon č. 585/2004 Sb. , branný zákon Zákon č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách ČR Zákon č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany ČR Management záchranných prací I a II, Adamec,Šenovský, SPBI Ostrava 2001 Integrovaný záchranný systém, Šenovský, Adamec, Hanuška, SPBI Ostrava 2005

Recommended literature:

Časopis 112 Časopis A-report www.emergency.cz www.mvcr.cz www.army.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do studia předmětu Bezpečnostní systém ČR Integrovaný záchranný systém(IZS) Základní složky IZS Ostatní složky IZS Ochrana obyvatelstva Zdroje sil a prostředků IZS Stálé koordinační orgány IZS Řešení mimořádných událostí IZS Informační systémny pro krizové řízení Rozhopdovací procesy při řešení krizových situací Ochrana utajovaných skutečností ČR a mezinárodní bezpečnost (EU,NATO

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner