030-0030/02 – Firefighting Equipment (TP PO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Theoretical foundations necessary for control, manipulation and use of technical devices. Theoretical foundations of diagnostics and ergonomics as a part of methods of the comprehensive assessment of technical devices from the point of view of operation and especially reliability of man-machine- environment systems.

Compulsory literature:

Dvořáček Petr, Lošák Jiří: Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, 2001, SPBI Spektrum, Sv. 9, 77 s., ISNB: 80-86111-97-0 Dohnal Jiří, Lošák Jiří: Technické prostředky požární ochrany I. Ostrava, 1998, SPBI Spektrum, Sv. 9, 99 s., ISNB: 80-86111-22-9 Lošák Jiří: Technické prostředky požární ochrany II. Ostrava, 2004, SPBI Spektrum, Sv. 19., 131s., ISNB: 80-86634-41-8 Macák Václav, Lošák Jiří: Požární automobily a přívěsy používané v ČSSR. Praha, SNTL, 1976, 248 s., SPO, Knižnice PO, Sv. 37 Lošák Jiří: Technické prostředky požární ochrany – mobilní. VŠB – TU Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-260-9 Julinek Rostislav: Chemickotechnická služba hasičského záchranného sboru ČR. I. Protiplynová služba. Učební texty. MV GŘ HZS ČR, Praha, 1999, ISBN 80-902852-0-1 Mlčoušek Jiří: Technické prostředky PO III. Chemicko-technická služba v PO. SOŠ PO MV ČR Frýdek-Místek, 1998 Rucký Emil: Průmyslové lezectví a záchranářství. Ostrava, 1998, 190 s., SPBI Spektrum, Sv. 16, ISBN: 80-86111-33-4 Buřič Petr, Franc Richard a kol.: Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. MV GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 146 s., ISBN: 80-86640-07-8 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhláška MV č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Vyhláška MV č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Řád strojní služby HZS ČŘ. Pokyn č.9 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV ze dne 13.3.2006. Praha, MV GŘ HZS ČR, 1996, 28s., ISBN 80-902121-2-3 Řád chemickotechnické služby. Praha, MV GŘ HZS, 1996, 20 s., ISBN 80-902121-4-X Koncepce chemické služby HZS ČR. Praha, MV GŘ HZS, 2005, 43 s. Koncepce výkonu služby leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých základnách Policie ČR letecké služby. Praha, MV GŘ HZS, 2006, 21 s. Koncepce činnosti hasičů při práci pod vodní hladinou. Praha, MV GŘ HZS, 2006, 12 s. Periodika příbuzná oboru (112, Alarm Revue, Rescue report, Fire Engineering, Brandschutz, Drägerheft, Przeglad poźiarniczy, Spravodajca požiarnej ochrany apod.)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technický prostředek v systému požární ochrany. Systém, ukazatele a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. Technické podmínky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Řád strojní služby – seznámení s platnými ustanoveními. Řád chemickotechnické služby – seznámení s platnými ustanoveními. Doprava vody. Požární příslušenství pro zásobování hasební vodou přívodní a výtlačné. Druhy, typy a konstrukce požárních čerpadel a příslušenství používaných u jednotek PO, jejich popis, princip činnosti, provozní podmínky. Vozidla. Základní kategorie zásahových automobilů (kategorie CAS na podvozcích AVIA, LIAZ, TATRA, DENNIS a IVECO a kategorie RZA). Speciální zásahové automobily (AP, AZ a TA). Požární přívěsy a kontejnery. Čerpadla a stříkačky (plovoucí, přenosná, kalová, ponorná, na nebezpečné látky, velkokapacitní čerpadla a mobilní čerpací stanice) Zařízení pro odvod tepla a kouře (přetlakové ventilátory). Hasicí přístroje, hydrantové systémy. Vyprošťovací a bourací zařízení hydraulická (rozpínáky, nůžky, kombinované nástroje, rozpěrné tyče, pohonné jednotky). Vyprošťovací zařízení pneumatická (vaky, klíny). Osobní výstroj a vyzbroj. Ochranné oděvy - zásahové, proti sálavému teplu, protichemické. Rozdělení, principy a použití křísicí techniky, únikové ochranné prostředky. Dýchací přístroje. Fyziologie dýchání, zplodiny hoření. Rozdělení a základní takticko technické parametry dýchací techniky. Prostředky pro manipulaci s nebezpečnými látkami. Detekční technika. Detekční přístroje, multidetektory, osobní dozimetry, radiometry, dálkoměry, termokamery, teploměry. Prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a dekontaminaci. Prostředky pro likvidaci ekologických havárií. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Práce na vodě, ve vodě a pod vodou. Využití vrtulníků k záchraně osob. Možnosti nasazení robotů při zásahu. Součástí výuky jsou exkurze na odborná pracoviště HZS.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner