030-0034/02 – Fire Safety in Buildings I (PBS I)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits7
Subject guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is clarify with requirements put on fire protection of structures from the point of view of territorial planning, construction and materials. The course makes the student familiar with passive and also active elements of fire safety in structures. The knowledges can be apply with students in working experience.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Absolvováním předmětu student pochopí požadavky požární ochrany na stavby a umí navrhnout opatření z hlediska úniku osob, zamezení šíření požáru v objektu a mimo něj a vytvoření podmínek pro protipožární zásah. Anylyzuje potřebu použití požárně bezpečnostních zařízení.

Compulsory literature:

Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí předpisy Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. SPBI Ostrava 2010. ISBN:978-80-86111-77-3 Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. SPBI Ostrava 2008. ISBN:978-80-7385-54-6 Folwarczny L., Pokorný J.: Evakuace osob. SPBI Ostrava 2006 Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. 2. vydání. SPBI Ostrava 2008.ISBN: 978-80-7385-060-9 Wald, F.:Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí.ČVUT Praha,2005. ISBN: 80-01-03157-8 Soubor ČSN 7308xx a další ČSN-EN související s požární bezpečností staveb

Recommended literature:

Bradáčová I.: Stavby z hlediska požární bezpečnosti ERA group Brno 2007. Kučera P.: Úvod do požárního inženýrství. SPBI Ostrava 2007. ISBN: 978-80-7385-024-1 Kucbel, J., Janto, D.: Ochrana pred požiarny, MV SR Bratislava, 2002. Bradáčová, I., Bebčák, P.:Požární bezpečnost staveb. Modul e-learning, FBI VŠB-TUO, Ostrava, 2007 Decicco, P.R.: Evacuation from Fires (Applied Fire Science in Transition Series). Baywood Publishing Copany, 2001, ISBN 0-8950-3222-8. Gagnon, R: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems. Thomson Delmar Learning, 1998, ISBB 0-8273-8293-6. Klote, J.H., Milke, J.A.: Principles of Smoke Management. ASHRAE, Atlanta (USA), 2002, ISBN 1-88341399-0. So, A.T., Chan,W.L.: Intelligent Building systems. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts (USA), 1999, ISBN 0-7923-8491-

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Historie PBS a vývoj právních a technických předpisů PBS. 2. Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky PBS, Teoretické předpoklady. 3. Postup při posuzování PBS nevýrobních objektů. 4. Požární úseky, požární riziko, požadavky na stavební konstrukce. 5. Požární odolnost a další požárně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a možnosti jejich zlepšování. 6. Únikové cesty. 7. Odstupy a požárně nebezpčný prostor. 8. Technická zařízení a zajištění protipožárního zásahu. 9. Specifické problémy PBS u vybraných druhů budov (zdravotnictví, změny staveb - aj.).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner