030-0037/01 – Firefighting Tactics (TAK)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KVA20 doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Fire tactics deals with procedures for fire suppression solutions that are formulated on the basis of theoretical assumptions, simplified models of solving and practical experience in fire fighting activity. The course presents procedures for the determination of forces and means required for fire suppression by water, foam, extinguishing powders, inert gases, and further quantifies procedures during water supply to the place of fire.

Compulsory literature:

Kvarčák M.: Požární taktika v příkladech, Edice Spektrun 6, SPBI Ostrava 1998. Hanuška Z.: Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru, MV ředitelství HZS ČR Praha 1996. Kvarčák M.: Požární taktika II, skriptum VŠB, Ostrava 1991. Bojový řád jednotek požární ochrany, MV Generální ředitelství HZS ČR, Praha 2001.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1.Zdolávání požáru, požární taktika, strategie, rozhodování při zásahu, náplň a návaznost jednotlivých činností jednotek, určení hlavního směru činnosti, stanovení bojových úseků. 2.Zdolávání požáru, útočná a obranná činnost, stanovení doby nutné na přerušení hoření.Nebezpečí na místě požáru, výskyt a charakteristika faktorů, které ohrožují zdraví a život lidí (vysoká teplota, kouř, elektrický proud,výbuch, pád, a pod.) 3.Odhad sil a prostředků, intenzita dodávky vody, stanovení potřeby vody k hašení, odhad doby hašení a celkové spotřeby vody. 4.Hašení za ztížených podmínek, za silného větru, mrazu, nedostatku vody. Doprava vody na místo požáru. 5.Dokumentace zdolávání požáru, požárně taktická studie, operativní plán a karta, náplň a způsob zpracování. 6.Odhad sil a prostředků k hašení s použitím pěny, inertního plynu, hasicího prášku. 7.Zásady hašení požárů budov pro bydlení a ubytování, budov občanské vybavenosti. 8.Zásady hašení požárů otevřených technologických zařízení. 9.Zásady hašení požárů energetických zařízení, dopravních zařízení a požárů v dopravě. 10.Zásady hašení požárů ve skladovém hospodářství a v zemědělství. 11.Zásady hašení požárů provizorií, speciálních staveb a účelových zařízení. 12.Technické zásahy, charakteristika činnosti, požadavky na vybavení a přípravu. 13.Taktika vedení zásahu s výskytem nebezpečných látek. Cvičení : 1.Seznámení s náplni výuky, pravidel pro udělení zápočtů, seznámení s terminologii a určení zaměření semestrální práce. 2.Řízení zásahu, použití požární taktiky při zásahu. 3.Stanovení potřeby vody k hašení. Stanovení sil a prostředků k hašení vodou. 4.Dálková doprava vody, návrh vedení dálkové dopravy vody, ověření tlakových poměrů, stanovení čerpacích stanovišť. 5.Kyvadlová doprava vody, stanovení počtu cisteren nutných pro dopravu vody, stanovení maximálního dopravovaného množství. 6.Dokumentace zdolávání požáru, náplň, způsob zpracování a určení téma semestrální práce. 7.Stanovení sil a prostředků při plošném hašení s užitím pěny. 8.Stanovení množství sil a prostředků při objemovém hašení pěnou. 9.Stanovení množství sil a prostředků při hašení inertním plynem a hasicím práškem. 10.Zařazení objektu do stupně poplachu, stanovení druhu a velikosti jednotky požární ochrany. 11.Stanovení sil a prostředků pro vytvoření proluk, praktické výpočty. 12.Evakuace osob, evakuační plány a způsob jejich zpracování. 13.Evakuace osob, pravidla provedení, odhad doby nutné k evakuaci a stanovení minimálního počtu osob potřených k zajištění evakuace. Praktické ověření rychlosti pohybu osob při evakuaci, výpočty parametrů evakuace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 15  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner