030-0038/02 – Fire Apparatus (PTE)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

yy

Teaching methods

Summary

Study of functional processes of man-machine systems in the aggressive environment of an incident, major influences acting on system reliability and life. Organisation and means of chemical-technical service of the Fire Rescue Service and personal protection.

Compulsory literature:

BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. Ostrava: 2000.151 s. SPBI Spektrum. Sv. 24. ISBN: 80-86111-60-1 BUKOVJAN, H. Taktické potápění. Praha: 2000.60. s. Policejní akademie ČR. ISBN 80-7251-048-7 BUŘIČ,P., FRANC, R. a kol. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Praha: 2003. 146 s. MV–gen. řed. HZS ČR. Vydání první. ISBN: 80-86640-07-8 BUŘIČ,P.-RUCKÝ,E. Práce ve výškách a nad volnými hloubkami v podmínkách PO. Praha: MV ČR-HS Sboru PO, 1991. Příloha časopisu 150-HOŘÍ, č.7/91. HÁJEK, L., FASTR, P. Důlní záchranářství. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury,1977. 452 s. JULINEK, R. Chemickotechnícká služba hasičského záchranného sboru ČR. I. Protiplynová služba. Učební texty. PRAHA 1999. MV – ředitelství HZS ČR. ISBN 80- 902852-0-1 KOTINKÝ,P., HEJDOVÁ,J. Dekontaminace v požární ochraně. Ostrava:2003. 126 s. SPBI Spektrum. Sv.34. ISBN: 80-86634-31-0 KVARČÁK, M., VAVREČKOVÁ, J., ŽEMLIČKA, Z. Likvidace ropných havárií. Ostrava: 2000. 105 s. SPBI Spektrum. Sv. 25. ISBN: 80-86111-61-X MLČOUŠEK, J. Technické prostředky, část „ Dýchací technika". Frýdek-Místek: 1987.MV ČSR Škola PO. MLČOUŠEK, J. Technické prostředky PO III. Chemicko-technická služba v PO. Frýdek-Místek: 1998. SOŠ PO MV ČR. RUCKÝ, E. Průmyslové lezectví a záchranářství. Ostrava: 1998. 190 s. SPBI Spektrum. Sv. 16. ISBN: 80-86111-33-4 ŠMÍD,M. Ergonomické parametry. Praha: SNTL 1977.VOJTA, Z. Osobní ochranné pracovní prostředky. 2002. 207. s. Řád chemicko technické služby. Praha: MV Ř HZS, 1996. 20 s. ISBN 80-902121-4-X Zák. č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Zák. č. 173/97 Sb. (Nařízení vlády), kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Zák. č. 174/68 Sb. zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vyhláška MV č. 21/1996 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně. Vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Vyhláška MV č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků HZS ČR, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu. Vyhláška MV č. 49/2003 Sb. O technických podmínkách požární techniky. Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru PO MV č.6/1992, příloha č.3. Použití letecké techniky k hašení lesních požárů.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Systémový přístup ke studiu funkčního procesu použití technických prostředků.Technické a biologické systémy. Spolehlivost jako dominující faktor systémů.Základní struktura a dynamika (chování) technického (biologického) systému. Komplexní ukazatele systémů a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. Metody a způsoby hodnocení ukazatelů. Provoz a obsluha technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace.Parametrické změny systémů během provozu. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Zvláštnosti provozu a jejich vliv na změnu charakteristik a vlastností systémů. Diagnostikování stavu systémů. Definice, názvy a pojmy. Genetika, diagnostika, prognostika. Fyziologie a psychologie práce v procesu ovládání technických systémů. Rozhodovací proces a jeho vztah ke spolehlivosti. Činnost a existence biologického systému (záchranáře) v agresivním okolí. Technické systémy pro analýzu agresivního okolí, ochranu záchranáře a postiženého před agresivním prostředí a jejich regeneraci: Izolační dýchací přístroje, vzduchové, kyslíkové, únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů, pohlcovače, lícnice, bezpečnostní hlásiče. Křísicí přístroje, prostředky pro poskytování zdravotnické první pomoci. Kompozitní tlakové láhve, tlakové nádoby, plnící zařízení tlakových lahví, kompresory, kyslíkový přečerpávače. Ochranné oděvy proti sálavému teplu, protichemické, protiradiační. Mozkové simulátory. Detekce plynů, par a ionizujícího záření.Měření a servis, zkoušení, seřizování, opravy a kontrola. Práce s nebezpečnými látkami a dekontaminace. Práce ve výškách a nad volnými hloubkami. Vyprošťování a těsnění. Práce na vodě a pod vodou. Prostředky pro manipulaci s nebezpečnými látkami. Hasiva, přenosné hasicí přístroje ve vybavení jednotek PO.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 20  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner