030-0038/02 – Požární technika (PTE)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

yy

Vyučovací metody

Anotace

Studium funkčních procesů systémů člověk - stroj v agresivním prostředí mimořádné události, hlavní vlivy působící na jejich spolehlivost a životnost. Organizace a prostředky chemicko technické služby HZS a individuální ochrany jednotlivce.

Povinná literatura:

BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. Ostrava: 2000.151 s. SPBI Spektrum. Sv. 24. ISBN: 80-86111-60-1 BUKOVJAN, H. Taktické potápění. Praha: 2000.60. s. Policejní akademie ČR. ISBN 80-7251-048-7 BUŘIČ,P., FRANC, R. a kol. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Praha: 2003. 146 s. MV–gen. řed. HZS ČR. Vydání první. ISBN: 80-86640-07-8 BUŘIČ,P.-RUCKÝ,E. Práce ve výškách a nad volnými hloubkami v podmínkách PO. Praha: MV ČR-HS Sboru PO, 1991. Příloha časopisu 150-HOŘÍ, č.7/91. HÁJEK, L., FASTR, P. Důlní záchranářství. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury,1977. 452 s. JULINEK, R. Chemickotechnícká služba hasičského záchranného sboru ČR. I. Protiplynová služba. Učební texty. PRAHA 1999. MV – ředitelství HZS ČR. ISBN 80- 902852-0-1 KOTINKÝ,P., HEJDOVÁ,J. Dekontaminace v požární ochraně. Ostrava:2003. 126 s. SPBI Spektrum. Sv.34. ISBN: 80-86634-31-0 KVARČÁK, M., VAVREČKOVÁ, J., ŽEMLIČKA, Z. Likvidace ropných havárií. Ostrava: 2000. 105 s. SPBI Spektrum. Sv. 25. ISBN: 80-86111-61-X MLČOUŠEK, J. Technické prostředky, část „ Dýchací technika". Frýdek-Místek: 1987.MV ČSR Škola PO. MLČOUŠEK, J. Technické prostředky PO III. Chemicko-technická služba v PO. Frýdek-Místek: 1998. SOŠ PO MV ČR. RUCKÝ, E. Průmyslové lezectví a záchranářství. Ostrava: 1998. 190 s. SPBI Spektrum. Sv. 16. ISBN: 80-86111-33-4 ŠMÍD,M. Ergonomické parametry. Praha: SNTL 1977.VOJTA, Z. Osobní ochranné pracovní prostředky. 2002. 207. s. Řád chemicko technické služby. Praha: MV Ř HZS, 1996. 20 s. ISBN 80-902121-4-X Zák. č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Zák. č. 173/97 Sb. (Nařízení vlády), kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Zák. č. 174/68 Sb. zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vyhláška MV č. 21/1996 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně. Vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Vyhláška MV č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků HZS ČR, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu. Vyhláška MV č. 49/2003 Sb. O technických podmínkách požární techniky. Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru PO MV č.6/1992, příloha č.3. Použití letecké techniky k hašení lesních požárů.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Systémový přístup ke studiu funkčního procesu použití technických prostředků.Technické a biologické systémy. Spolehlivost jako dominující faktor systémů.Základní struktura a dynamika (chování) technického (biologického) systému. Komplexní ukazatele systémů a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. Metody a způsoby hodnocení ukazatelů. Provoz a obsluha technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace.Parametrické změny systémů během provozu. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Zvláštnosti provozu a jejich vliv na změnu charakteristik a vlastností systémů. Diagnostikování stavu systémů. Definice, názvy a pojmy. Genetika, diagnostika, prognostika. Fyziologie a psychologie práce v procesu ovládání technických systémů. Rozhodovací proces a jeho vztah ke spolehlivosti. Činnost a existence biologického systému (záchranáře) v agresivním okolí. Technické systémy pro analýzu agresivního okolí, ochranu záchranáře a postiženého před agresivním prostředí a jejich regeneraci: Izolační dýchací přístroje, vzduchové, kyslíkové, únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů, pohlcovače, lícnice, bezpečnostní hlásiče. Křísicí přístroje, prostředky pro poskytování zdravotnické první pomoci. Kompozitní tlakové láhve, tlakové nádoby, plnící zařízení tlakových lahví, kompresory, kyslíkový přečerpávače. Ochranné oděvy proti sálavému teplu, protichemické, protiradiační. Mozkové simulátory. Detekce plynů, par a ionizujícího záření.Měření a servis, zkoušení, seřizování, opravy a kontrola. Práce s nebezpečnými látkami a dekontaminace. Práce ve výškách a nad volnými hloubkami. Vyprošťování a těsnění. Práce na vodě a pod vodou. Prostředky pro manipulaci s nebezpečnými látkami. Hasiva, přenosné hasicí přístroje ve vybavení jednotek PO.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku