030-0046/01 – Pre-Diploma Seminar (PDS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits28
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+28

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je vést studenta k vlastní práci na DÚ, rozvíjet schopnost na základě analýzy a hodnocení zadaného problému formulovat vlastní návrhy a doporučení.

Teaching methods

Summary

Work on a diploma thesis under supervision of the supervisor concerned.

Compulsory literature:

Pokyny pro zpracování diplomové práce na webu fakulty FBI dostupné na: http://www.fbi.vsb.cz/okruhy/studium/pomoc-pri-studiu/statnice/pokyny Prezentace týkající se zpracování literární rešerše na webu dostupná na: http://home.zcu.cz/~mirkova/BR-2-Reserse.pps

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň předmětu: A) Metodické pokyny k tvorbě DP; B) Metodické pokyny k tvorbě prezentací DP; C) Metodické pokyny k přednesu prezentací DP. Náplň DP: 1. Titulní list; 2. Zadání DP; 3. Místopřísežné prohlášení; 4. Poděkování (pouze dle úvahy - není povinné); 5. Anotace v českém a anglickém jazyce; 6. Obsah; 7. Vlastní textová a grafická část: - úvod; - rešerše; - teoretické východiska; - vlastní přínos (aplikace teoretických východisek - řešení problému); - závěr; 8. Seznam použité literatury; 9. Seznam příloh; 10. Přílohy. Náplň prezentace DP: 1. Titulní strana (identifikační údaje a název práce); 2. Cíle DP; 3. Metodika řešení problému; 4. Výsledky DP; 5. Možnosti aplikace výsledků ve vyšším funkčním celku (objasnění kontextu dalšího použití těchto výsledků); 6. Závěrečná strana (poděkování za pozornost, nebo jiná forma zakončení).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner