030-0047/02 – Civil Emergency Planning (CNP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student umí identifikovat jednotlivé prvky systému přípravy na mimořádné situace, získané poznatky zevšeobecnit a modifikovat v praxi. Dále umí interpertovat znalosti o fungování obdobných procesů v zahraničí.

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se přípravy na mimořádné a krizové situace v podmínkách ČR. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany osob, infrastruktury a území.

Compulsory literature:

- Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, SPBI Spektrum, 2006,ISBN: 80-86634-52-4 - Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI Spektrum, 2001, Ostrava, ISBN: 80-86111- 95-4 - Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, ISBN: 80-86634-55-8 - Říha, J., Procházková, D.: Krizové řízení, MV ČR, GŘ HZS ČR, Praha 2003 - Příručka NATO, http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf , - Právní předpisy k havarijní a krizové připravenosti a plánování obnovy a udržitelného rozvoje

Recommended literature:

- Ministerská směrnice pro CNP 2001-2002, Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 2001-2002, Document EAPC(C)D(2001)15 ze dne 7.6.2001 - Ministerská směrnice pro CNP 2005-2006, Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 2005-2006, Document EAPC(C)D(2005)0002 ze dne 17.1.2005 - Haagský program: prostor bezpečnosti a práva, dokument Rady EU č.14292/1/04 REV 1 ze dne 8.12.2004 - Rozhodnutí Rady EU č. 2001/792/ES, Euratom ze dne 23.10.2001, o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu / Terminologie 2. Civilní nouzová připravenost – civilní nouzové plánování 3. Management bezpečnosti územních celků 4. Přístupy k ochraně kritické infrastruktury 5. Věcné aspekty ochrany KI 6. Ochrana vybraných sektorů kritické infrastruktury I. 7. Ochrana vybraných sektorů kritické infrastruktury II. 8. Systém vzdělávání v KŘ 9. Principy a pravidla územního plánování 10. Bezpečnostní požadavky v územním plánování 11. Plánování obnovy území 12. Operační příprava státního území 13. CNP v zemích EU a NATO

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner