030-0048/01 – Fundamentals of Fire Science and Engineering (ZPS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOS50 doc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Engineering component in the system of fire protection. Basic functions of components, their representation, contact and seating, tolerance. Closing, securing, control and regulating parts. Creation of diagrams of parts, mechanisms and systems.

Compulsory literature:

BOLEK, A. A KOCHMAN, J. Části strojů. 1.svazek. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03- 00046-7. BOLEK, A. A KOCHMAN, J. Části strojů. 2.svazek. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80- 86111-22-9. ČERNOCH, S. Strojně technická příručka. Praha: SNTL, 1997. HOSNEDL, S. A KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra. Obecné strojní části. Brno: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-055-3. KYSEL, F. a kol. Strojní prvky a systémy. Praha: SNTL 1989. PIVOŇSKA, J. a kol.: Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. SZCHLACHTA, T.- HAVLÍK,J. Základy strojnictví. Ostrava: VŠB, 1994. SZCHLACHTA, T. a kol. Základy strojnictví. Návody do cvičení. Ostrava: VŠB, 1994. ŠVERCL, J. Technické kreslení a deskriptivní geometrie. Praha: Scientia, 2003. 343 s. ISBN 80-7183-297-9. VNUK, V., KOZEL, L. a ŠNAPKA, O. Mechanické součásti a systémy. Ostrava: VŠB, Ediční středisko 1987.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zobrazování strojních součástí v technické praxi a v požární ochraně. Převod prostorových zobrazení součástí na plochu. Základní terminologie. Základní funkce strojních součástí: spojovacích, k přenášení točivého momentu, k převádění točivého pohybu (převody), silových pro akumulaci energie. Namáhání strojních součástí. Strojní součást jako prvek technických systémů požární ochrany. Styk součástí. Uložení součástí. Tolerování rozměrů a polohy, tvaru. Součásti uzavírací, pojistné, ovládací a regulační. Součásti pro omezení pohybu. Potrubí a hadice. Tvorba schémat částí, mechanismů a systémů PO. Přepis technických výkresů na jednoduchá schémata.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.