030-0049/01 – Material Science (NoMbi)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Exercise of materials used in the construction sector, their production, properties and uses. Fire-technical properties of building materials, possibilities of their positive treatment. Interpretation of properties of building materials in connection with fire safety in structures. Building materials in context of possibilities with fire safety in structures, their analysis, kategorization and positive treatment of properties. .

Teaching methods

Summary

Materials used in the construction sector, their production, properties and uses. Fire-technical properties of building materials, possibilities of their positive treatment. Interpretation of properties of building materials in connection with fire safety in structures. Transition to European standards and the expiration of original norms ČSN in the area of fire technical testing.

Compulsory literature:

Netopilová, M.:Materiály. Stavební materiály. Skriptum SPBI VŠB-TUO,2004, ISBN 80-86634-27-2 Filipi,B.: Nauka o materiálu. Skriptum SPBI VŠB - TUO, 2003,ISBN:80-86634-11-6 Filipi, B.: Plasty. Skriptum SPBI VŠB-TUO, 2003,ISBN: 80-86634-13-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Hoření materiálů. Mechanismy tepelného rozkladu. Proces zapalování a hoření, vnitřní a vnější vlivy na zapalování a samovolné hoření. Samovznícení, vnitřní tepelné zdroje. Vznik a složení kouře. Rizika spojená s hořením. Požárně technické charakteristiky materiálů a jejich stanovení. Běžně používané syntetické polymerní materiály - jejich výroba, vlastnosti a použití, a také rizika spojená s jejich hořením. Možnosti snižování hořlavosti syntetických polymerů, výhody a nevýhody. Přírodní materiály - jejich vlastnosti a možnosti využití Keramické stavební materiály - výroba, vlastnosti, použití pro různé stavební konstrukce i jiné možnosti použití. Požárně technické vlastnosti. Pojiva a maltoviny - druhy, výroby, použití, vliv tepelné zátěže na jejich vlastnosti, uplatnění v PO. Betony - vliv dílčích komponentů na jeho vlastnosti, druhy betonů. Vliv teplotních změn na fyzikální a mechanické vlastnosti, celkové chování různých betonů při požáru či jiné tepelné zátěži. Dřevo a materiály na jeho bázi - skladba, vlastnosti, uplatnění. Tepelná degradace vlastností dřevních materiálů. Materiálová základna protipožární ochrany lignocelulózových materiálů - vlastnosti a mechanizmy působení. Možnosti stanovení účinnosti antipyrénů. Přírodní textilní materiály - druhy a vlastnosti. Požárně technické charakteristiky; možnosti protipožární úpravy. Skelné materiály - druhy, vlastnosti, konkrétní použití. Uplatnění skla v bezpečnostní sféře a především v oblasti požární bezpečnosti staveb. Kovy používané ve stavební praxi - vlastnosti a uplatnění. Změny vlastností při tepelné zátěži. Současná materiálová báze pro úpravu vlastností kovových materiálů a požární odolnosti kovových konstrukcí, např. nátěry, nástřiky, obklady - jejich podstata, mechanizmy působení. Materiály používané pro úpravu požárně technických vlastností - druhy, vlastnosti, mechanizmy působení, současná nabídka na tuzemském trhu. Evropská normalizace v oblasti požárního zkušebnictví. Implementace evropských standardů do české normalizace. Cvičení: Laboratorní stanovení požárně trchnických charakteristik (5 úloh). Referát na zvolené téma s následnou diskuzí. Jednoduché metody identifikace plastů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner